Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Disainmõtlemine. Disainiprotsess

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Loodusained
Periood: 2
Aine: Disainmõtlemine
Nimetus: Disainmõtlemine. Disainiprotsess
Õpetaja: Tanel Liira
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE, 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Maksimaalne osalejate arv on 22

Maht:

21

Eesmärgid:

Kursuse eesmärk on õpetada disainmõtlemist kui ühte võimalikku meetodit, millega saavutada eesmärke mistahes valdkonnas. Kursuse käigus tutvutakse erinevate viisidega loova mõtlemise ergutamiseks, probleemide lahendamiseks ja ideede genereerimiseks. Kursuse käigus vaadatakse maailma läbi disaineri silmade. Kursuse käigus antakse ülevaate levinumatest disaini meetoditest ja tööriistadest.

1) Tutvustatakse disaini kui loovat probleemide lahendamise võimalust;
2) Arendatakse õpilaste arusaamist ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning vastastikustest seostest nii üksikisiku, ettevõtte, riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil;
3) Arendatakse õpilastes ettevõtlikkust ja keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut;
4) Arendatakse probleemide uurimise ning lahendamise oskust;
5) Antakse informatsiooni disaini valdkonnaga seotud elukutsete ja edasiõppimisvõimaluste kohta.

Õpitulemused:
Valikkursuse läbinud õpilane:
* on tutvunud disaini rolliga ühiskonnas, tehnoloogia arengus ja majanduses;
* omab ülevaadet disaini tekkepõhjustest ja arengust ning kaasaja disainiprobleemistikust;
* on läbinud disainiprotsessi ja omab kogemust selle rakendamisel probleemide lahendamiseks; * tunneb peamisi disaini tööriistu ja meetodeid ning omab rolli meeskonnatöös;
* on rakendanud konstruktiivset analüüsivõimet, verbaalset ja visuaalset kommunikatsiooni, empaatiavõimet, meeskonnatöö oskusi ning esitlusoskusi.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Disain on oskus luua lahendusi, tooteid ja teenuseid, mis on tulusamad, lihtsamad ja huvitavamad, inimsõbralikumad, ilusamad, loodustsäästvamad ja turvalisemad. Disain teeb elu paremaks.
Valikkursuse raames saavad õpilased ülevaate levinumatest disaini meetoditest ja tööriistadest. Õppimise keskmes on disainiprotsessi etapid ning nende protsessisisene loogika.
Meeskonnatööna teostavad õpilased projekti, mis hõlmab kõiki disainiprotsessi etappe mille kaudu saavad õpilased disaini metoodikate rakendamise ja loova disainiprotsessi läbimise praktilise kogemuse.

Hindamine:

Hindamisel lähtutakse gümnaasiumi riiklikkust õppekavas sätestatust. Hindamise põhiline ülesanne on vahetu ja asjakohase tagasisde kaudu toetada õpilase arengut, sealjuures on tähtis õpilase enda roll hindamises.

Kasutatakse erinevaid hindamismeetodeid: 1. Tunnitööd 2. Kodutöö 3. Iseseisev töö 4. Grupitöö 5. Lõputöö

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursus lõpeb praktilise tööga uudsest disainitud tootest, lahendusest või teenusest, mis on ühtlasi ka arvestuse saamise eelduseks.
Väljund: Leiutajate riiklik konkurss, NODI (NOored DIsainivad), õpilasfirma või kooli uurimistöö/praktiline töö.

Kursuse läbimist hinnatakse kokkuvõtvalt arvestatud / mittearvestatud.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Õigeagselt esitamata lõputöö tuleb esitada enne õppeaasta lõppu, aga mitte hiljem kui 15. juunil.

Õppematerjalid:

Esitlusfailid, veebitugi.

Video sellest, kuidas me seenel käisime