Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Eesti kunst

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood: 2
Aine: Eesti kunst
Nimetus: Eesti kunst
Õpetaja: Maret Kuura
Klass: 10KU, 10LO, 11KU, 11LO, 12ME
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

19 tundi (sh. näituse külastus, tund kunstigaleriis)

Eesmärgid:

Anda ülevaade Eesti kunstiajaloost. Õpilane tunneb ja teab tähtsamaid Eesti kunsti esindajaid ning kunstinähtusi, mis Eestisse jõudsid. Õpilane kujundab oma arvamus kunstiloost ning oskab erinevatel teemadel mõtteid avaldada ning leiab endale meeldivaima kunstinähtuse. Teab ja tunneb Eesti kunsti alates 19.saj II poolest; oskab võrrelda erineva perioodi kunstimaastikul toimuvat.
Õpilane õpib ennast väljandama, kunsti hindama, oskab kunstiteost vaadata, analüüsida ning kujundada oma seisukohti. Külastame kursuse jooksul kunstinäitusi ja arendame soovi külastada näitusi vabatahtlikult. Õpime leidma igast elamusest midagi positiivset ja arendavat. Õpilane õpib ise kunstniku kohta materjali leidma ja seda kompaktselt teistele esitama.

Õpitulemused:

Õpilane tunneb tähtsamaid Eesti kunstnike ja teab käsitletud teemade põhipunkte ning
oskab avaldada oma arvamust antud teemadel. Õpilane julgeb algatada vestlust, esitada küsimusi, oskab kaasa rääkida Eesti kunstiajaloo teemadel.
Saab hakkama loovtööga, mis illustreerib käsitletud teemasi. Külastab kunsti väljapanekut ning koostab näituse analüüsi. Koostab ja kannab ette viidetega PPT esitluse. Õpilane on arendanud julgust, eneseväljendust, kunsti meelt.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Anda ülevaade Eesti kunstiajaloost. Eesti kunstielu rajajad. Põgus pilk 19.sajandi II perioodi kunstiellu. Tutvume sajandivahetuse muutustega ja tormilise kunstieluga ning kohtume kunstnikega. Muutused Eesti kunstimaastikul. Sõjaaegne kunst (piirangud vaimselt ja füüsiliselt). Eesti iseseisvumisele järgnev kunst. Nõukogudeaegne kunst ja kunstniku roll ning kujunemine. Eesti kunstnike katsetused murdmaks läbi müüri (iseseisvuda). 21.sajandi alguse kunsti kujunemine. Tutvume kursuse jooksul arhitektuuri, maalikunsti, sulptuuri, joonistustega ning nende autoritega. Teoreetilisi töid ilmestame praktiliste loovtöödega. Kursuse jooksul külastame näituseid ja koostame näituse analüüsi. Osalema muuseumis/galeriitunnis. Õpilane koostab kunstnikust (disainer, moekunstnik, illustraator) PPT esitluse ja kannab selle kaaslastele ette. 

Hindamine:

Hinnatakse näituse külastuse analüüse (2 on kohustuslik). Ettekannet valitud kunstnikust (viidetega PPT esitlus). Rühmaga tehtud videotutvustust valitud kunstnikust. Teooria kinnistamiseks tuleb tunnis teha praktilisi töid (kaks-kolm maali/joonistust kohustuslik). Kõik kursuse jooksul toimunud teooriatööd on kohustuslikud. Teooriatööd hinnatakse järgnevalt. Iga õige vastus annab 1.punkti.
90%-­100% on hinne "5",
75%-­89% on hinne "4",
50%-­74% on hinne "3",
20%-­49% on hinne "2",
0%­-19% on hinne "1".
Loovtööde (praktilised ülesanded) hinne kujuneb õpilase usinusest ja tahtest tööd teha. Loovusest ja püüdlusest.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse jooksul hinnatakse teooriatöid, loovtöösid, näituse analüüse, ettekannet. Kõik hinded on võrdse kaaluga. Keskmisest hindest kujuneb kursusehinne. Kõik ülesanded on hindelised.
NB! Kui jooksvate hinnete seas on üks "2" või "1" siis ei ole õpilasel võimalik saada kursuse hinnet üle "4". Kui õpilasel on jooksvate hinnete seas kaks "2" või "1" siis ei ole võimalik kursuse hindeks saada üle "3".

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel õpetajaga. Kahe nädala jooksul hinde teada saamisest. Loovtööde sooritamine kokkuleppel, reeglina iseseisvalt kodus.

Õppematerjalid:

Kursuse jooksul õpetajalt. Pildivalik ja juhendid Teras.

Video sellest, kuidas me seenel käisime