Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Matemaatiline voltimine

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 2
Aine: Matemaatiline voltimine
Nimetus: Matemaatiline voltimine
Õpetaja: Tiina Kraav
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE, 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19-20 tundi

Eesmärgid:

1) Voltimise ehk origami - ülipika traditsiooniga Jaapanist pärit paberi voltimise kunsti - olemusega tutvumine.

2) Kuna tänapäeval leiavad origamist pärinevad iidsed teadmised kasutust paljudes valdkondades ning nende teadmiste rakendamise aluseks on matemaatiliste seoste nägemine erinevate voltimisprotsesside taga, on ainekursuse eesmärk just nende matemaatiliste seoste avastamine.

3) Põhiliste voltimisvõtetega, mis on olnud suurte teadus- ja kunstisaavutuste aluseks, tutvumine.

4) Praktilise tööna matemaatika nähtavaks, paberi abil esteetiliselt nauditavaks muutmine. 

Õpitulemused:

Kursuse läbinud õpilane:

1) on tuttav voltimisvõtetel põhinevate tänapäevaste kunsti- ja teadussaavutustega;

2) tunneb põhilisi voltimisvõtteid (Miura, Yoshimura, ...) ja rakendab neid loovalt väljavalitud loovtöö/projekti teostamisel;

3) on tuttav matemaatiliste hüpoteeside püstitamise võimalustega läbi voltimise ning teab, mida tähendab püstitatud hüpoteeside matemaatiline tõestamine;

4) kirjeldab matemaatilisi seoseid iseseisvalt teostatud loovtöö/projekti kontekstis.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

1) Sissejuhatus: ülevaade voltimisel põhinevatest tänapäevastest kunsti- ja teadussaavutustest. Voltimise seos MATIK-õppega.

2) Miura voltimisvõte, selle rakendused matemaatilistes mudelites ja insenertehnilistes lahendustes. Jacksoni kuup, Columbuse kuup.

3) Yoshimura voltimisvõte, selle rakendused matemaatilistes mudelites ja insenertehnilistes lahendustes. Volditud pöörlevad mudelid.

4) Lamevolditavad mudelid.

5) Serpinski spiraalid. Voltimine ja jadad.

6) Voltimisel põhinevad matemaatilised hüpoteesid ja nende tõestamine. Voltimine ja harilikud murrud. 

7) Voltimisel põhinevad matemaatilised hüpoteesid ja nende tõestamine. Voltimine ja võrrandid ning lineaarvõrrandisüsteemid.

8) Loomingulise projekti ideekavandi loomine, teostusplaani koostamine.

9) Voltimisel põhineva matemaatilise tõestuse esitamine.

10) Loominguliste projektide esitlus-näitus. 

Hindamine:

Arvestatud/mittearvestatud

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Aine hinne (arvestatud/mittearvestatud) kujuneb voltimisest lähtuva tõestusülesande lahenduse esitamise ning aine lõpus kaitstava loomingulise projekti esitluse põhjal. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Õigeaegselt esitlemata tõestusülesande ja loomingulise projekti esitamine õpetajaga kokkulepitud ajal ja korras.

Õppematerjalid:

Ainekonspekt.

Lisamaterjalid: 

Video sellest, kuidas me seenel käisime