Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Zooloogia

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Loodusained
Periood: 2, 3
Aine: Zooloogia
Nimetus: Zooloogia
Õpetaja: Külli Kalamees-Pani
Klass: 11LO
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

õppetöö toimub rühmas

Maht:

42 t +välipraktika 21t; 2 kursust+ 1 kursus
zooloogia välipraktikat

Eesmärgid:

Zooloogia kursusel eesmärgiks on tutvuda maailma ja Eesti fauna mitmekesisuse ja ökoloogiaga , liikide ja süsteemiga ning kaitsega. Uuritakse loomade süsteemi ja tunnuseid, ökoloogiat, eluviisi, levikut ja kaitset ning õpitakse praktiliselt kasutama määrajaid, käsitletakse zooloogia vaatlemise ja uurimise meetodeid.

Õpitulemused:

-omab ettekujutust maailma ja Eesti fauna mitmekesisusest ja liigirikkusest ning selle kaitsest,
-teab loomariigi tähtsamaid rühmi ja süsteemi ning tähtsamaid liike, -tunneb levinumaid Eesti looduse loomaliike ja nende tunnuseid, -oskab kasutada määrajaid,
-oskab teha zooloogiaalaseid loodusvaatlusi ja praktilisi töid, -mõistab ja loob seoseid zooloogias ökoloogia ja looduskaitse valdkonnas, -väärtustab zooloogiateadmisi ja kasutab neid igapäevaelus.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Zooloogia kursusel eesmärgiks on tutvuda maailma ja Eesti fauna mitmekesisuse ja ökoloogiaga , liikide ja süsteemiga ning kaitsega. Uuritakse loomade süsteemi ja tunnuseid, ökoloogiat, eluviisi, levikut ja kaitset ning õpitakse praktiliselt kasutama määrajaid, käsitletakse zooloogia vaatlemise ja uurimise meetodeid.
Maailma ja Eesti fauna tähtsamad rühmad ja süsteem. Loomastiku liigirikkust vaadeldakse süstemaatiliste rühmade kaupa. Selgroogsed: imetajad, linnud, roomajad, kahepaiksed, kalad, tutvutakse tähtsamate rühmade ja liikide, nende ökoloogia ja kaitsega.
Selgrootud: lülijalgsed, limused, rõngussid, lameussid, ümarussid, käsnad, ainuõõssed, okasnahksed, tutvutakse tähtsamate rühmade ja liikide, nende ökoloogia ja kaitsega.
Loomastiku liigiline mitmekesisus ja loomade süsteem loodusmuuseumis ja vaatlusoskused looduses. Määrajate praktiline kasutamisoskus. Praktilised tööd ja vaatlused, uurimistegevus: imetajate liigid, määramine ja tunnused, loomade tegevusjäljed ja vaatlused talvel, linnuvaatlused eri kooslustes, lindude liigid, määramine ja kirjeldamine, roomajate ja kahepaiksete liigid, tunnused ja määramine, kalade liigid, määramine, sise- ja välisehitus, putukate liigid, tunnused, vaatlused ja kogumine, teod ja karbid- tähtsamad liigid, tunnused, määramine, vee elustiku liigid veekogus, püük ja uurimine mikroskoobis, mullaelustik ja tähtsamad liigid.
Praktilised tööd, vaatlused ja uurimine toimuvad loodusmuuseumis ja looduses.

Iseseisvate tööde loetelu: Praktilised tööd tundides. Iseseisvad tööd: Eesti Imetajate võrdlustabel, Loomavaatlused, lindude vaatlused, Uurimuslik rühmatöö välipraktikal

Hindamine:

Zooloogia aines kõik praktilised tööd peavad olema tehtud, need esitatakse mapis õpetajale vaatamiseks kursuse lõppedes. Arvestuslikud tööd (testid) on hindelised, praktilised tööd ja vaatlused vastavalt kirjalikule töölehele või õpetaja juhistele hindelised või arvestuslikud.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kõik arvestuslikud tööd ja hindelised praktilised tööd ja vaatlused peavad olema tehtud positiivsele hindele. Kõik praktilised tööd peavad olema tehtud. Tundides tehtud töölehed täidetud ja kursuse lõpuks kogutud eraldi kausta. Arvestuslikud tööd 50% ja praktilised tööd 50%

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Järeltööd ja suuline
vastamine, praktiliste tööde töölehed esitada õpetajale.

Õppematerjalid:

Õppematerjalidele viited antakse tundides õpetaja poolt

Video sellest, kuidas me seenel käisime