Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Programmeerimine (1. osa)

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 2
Aine: Programmeerimine
Nimetus: Programmeerimine (1. osa)
Õpetaja: Tauno Palts
Klass: 10IT
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

10IT

Maht:

35 tundi

Eesmärgid:

Õpilane omandab programmeerimise põhitõed, -mõisted ja -oskused ning õpib neid rakendama programmide koostamisel.

Õpitulemused:
  • Kirjeldab ja kasutab programmi elemente (muutuja, tsükkel, funktsioon jne) ühes programmeerimiskeeles.
  • Analüüsib probleeme, mille lahendamiseks piisab kursusel käsitletavast materjalist, ning valib probleemi lahendamiseks sobiva algoritmi.
  • Loob algoritmi põhjal töötava programmi.
  • Testib loodud programmi tööd, leiab ja parandab puudused.
  • Analüüsib etteantud programmikoodi ilma seda käivitamata.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursusel „Programmeerimine“ saavad õpilased programmeerimise algoskused. Kursusel tutvustatakse programmeerimise lähtealuseid ja põhimõisteid, mis on aluseks kursuse käigus arendavate programmeerimisoskuste kujunemisele. Olulisel kohal on mõtlemise ja üldpädevuste (sh digipädevused, matemaatika-, loodusteaduste- ning tehnoloogiaalase pädevus) arendamine, rakendades õppemeetodeid ja -materjale, mis on ülesehitatud nii, et need oleks igapäevaelulised ja lõimitud teiste õppeainetega. Kursus põhineb programmeerimiskeelel Python.

Hindamine:

Kursuse hinne koosneb viiest osast:

  1. Arvestuslikud kontrollülesanded (20% lõpphindest), millest tuleb saada arvestatud vähemalt pooled.
  2. Arvestuslikud tunnitööd (10% lõpphindest), millest tuleb saada arvestatud vähemalt pooled.
  3. Arvestuslikud testid (10% lõpphindest), millest tuleb saada arvestatud vähemalt pooled.
  4. Projekt (10% lõpphindest), millest tuleb saada arvestatud vähemalt pool.
  5. Kontrolltöö (50% lõpphindest), millest tuleb saada vähemalt pooled punktid.
Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

50-74% - "3"
75-89% - "4"
90-100% - "5"

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevuste likvideerimine toimub 2 nädala jooksul pärast esitamistähtaega.

Õppematerjalid:

Programmeerimise veebiõpik: https://web.htk.tlu.ee/digitaru/programmeerimine/

Video sellest, kuidas me seenel käisime