Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Keel ja ühiskond

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 2
Aine: Eesti keel
Nimetus: Keel ja ühiskond
Õpetaja: Eneli Liblik
Klass: 10IT, 10ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

20 tundi

Eesmärgid:

Õpilane
1) tajub eesti keele funktsioone ja tähendust ühiskonnas;

2) tunneb eesti keele kujunemise ajalugu;

3) oskab analüüsida praegusajale omaseid jooni keeles;

4) mõistab keele varieerumise olemust, allkeeli;

5) tunneb keelenormi, selle kasutamise vajadust;

6) analüüsib ajastule omaseid keelenähtusi;

7) oskab leida talle vajalikku infot erinevaid (veebi)allikaid kasutades;

8) eristab olulist infot ebaolulisest;

9) parandab õigekirjatundmist.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetamisel õpilane
1) mõistab keele rolli, funktsioone ja tähendust ühiskonnas;
2) tunneb eesti keele erijooni teiste keeltega võrreldes;
3) mõistab allkeelte ja keele varieerumise olemust;
4) tunneb suulise ja kirjaliku keele norme ning etiketti;
5) oskab eakohasel tasemel analüüsida ajastuomaseid keelenähtusi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

​1. Keele ülesanded: infovahetus, suhteloome, identiteedi väljendamine, maailmapildi kujundamine. Keel kui märgisüsteem. 2. Eesti keel ja teised keeled. 3. Eesti keel võrdluses soome keele ja teiste soome-ugri keeltega.
Keelekontaktid. Saksa, vene, inglise ja soome keele mõju eesti keelele.
Keele varieerumine ja muutumine. 4. Tänapäevase kirjakeele kujunemine. Murdekeel ja kodumurre. 5. Keelekasutuse valdkonnad ja sotsiaalrühmade erikeeled. Släng. Aktsent. 6. Eesti mitmekultuurilise ja mitmekeelse maana. Keeleline tolerantsus. Eesti keelepoliitika. 7. Eesti keele kasutusvaldkonnad ja arendus: keeletehnoloogia, terminoloogia ja oskuskeel, ilukirjandus, tõlkekultuur. Eesti keele staatus ja tulevik. 8. Õigekiri

Hindamine:

​Õpiväljundite omandamist kontrollitakse nelja arvestusliku hindega, teos loetakse lugemiskontrolli positiivse tulemuse korral arvestatuks.


1. algustäheortograafia + keeleteemade töö;

2. alusteksti põhjal küsimustele vastamine;

3. keeleteemade töö;

4. arutleva kirjandi kirjutamine;

5. 10 ME teose "Hiirtest ja inimestest" lugemiskontroll.

 

 

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kui üks arvestuslikest töödest on negatiivne või tegemata, ei kujune hinne “hea” või “väga hea". 

 

 

 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Järelevastamine toimub eelkõige nelapäevasel järelevastamise ajal eelregistreerimisega. Kokkuleppel on võimalik vastata ka teisipäevases konsultatsioonis, eriti kui töö iseloom seda soosib. 

Õppematerjalid:

Eesti ortograafia. (2016; Erelt, Tiiu). Tallinn, Eesti Keele Sihtasutus
Johannes 1. Gümnaasiumi eesti keele õpik. (Puksand, H; Ross, M.)
Johannes 1. Gümnaasiumi eesti keele töövihik. (Puksand, H; Ross, M.)
Keel ja ühiskond. Õpik gümnaasiumile. (Ehala, M; Habicht, Külli jt)
Gümnaasiumi eesti õigekeele vihik. (Aili Kiin, Alli Lunter)
Eesti õigekeel. (Kraut, Einar; Liivaste, Ene; Tarvo, Aili)
Õigekirjaharjutusi. Kokku- ja lahkukirjutamine. (Nugis, Marika; Ääremaa,
Sirje)
Soovituslik veebitugi
Eesti Keele Instituudi keelenõuanne
http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=4&act=2
Eesti keele käsiraamat.
http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=2&p1=4
Eesti õigekeelsussõnaraamat 2013. http://www.eki.ee/dict/qs/

Video sellest, kuidas me seenel käisime