Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Põnevaid artikleid silmaringi ja sõnavara arendamiseks (inglise ja eesti keeles)

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 2
Aine: Meedia
Nimetus: Põnevaid artikleid silmaringi ja sõnavara arendamiseks (inglise ja eesti keeles)
Õpetaja: Helle-Mari Märtson
Klass:
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:
Maht:

20 seminarilaadset tundi

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on arendada õpilaste silmaringi ja sõnavara erinevate artiklite lugemise ja arutlemise abil. Kursus on kakskeelne, st osad tunnid on eestikeelsete artiklite põhjal, osad ingliskeelete artiklite põhjal. Lisaks on eesmärgiks tunda ära loetavate tekstide põhiideed, tegeleda tõlkeküsimustega (hea stiil, täpne vaste, kujundlikkuse edasiandmine, vältides toortõlkelisust).

 

Õpitulemused:

Kursuse läbinud õpilasel

* on kokku läbi loetud/kuulatud/vaadatud ning analüüsitud mitukümmend artiklit, taskuhäälingu osa, Youtube'i saadet jmt;

* on avardunud silmaring maailmas toimuva, aktuaalsete teemade ja eri vaatenurkade suhtes;

* on rikastunud sõnavara nii eesti kui ka inglise keeles;

* on omandanud võtted, kuidas heakeelselt osasid tekstist tõlkida, terviklikult mõtet kokku võtta, loetu/kuuldu/nähtu suhtes oma arvamuse kujundada.

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursuse sisu on planeeritud umbes pooleks eestikeelsetest ja ingliskeelsetest materjalidest. Põhikaal on erinevatel teemadel arutlevate, analüüsivate artiklite lugemine, nende analüüsimine, võõra sõnavara omandamine, ingliskeelsetel artiklite tõlkimine. Lisaks tutvutakse mõne taskuhäälingu, Youtube'i kanali, dokumentaalfilmi ja saatega.

Kursuse artiklite, materjalide valikul lähtub õpetaja aktuaalsetest teemadest ühiskonnas, kirjanduslikust väljendusest ja ka õpilaste huvidest. 

Hindamine:

Kursust hinnatakse arvestatud/mittearvestatud skaalal. 

Kursuse hindamise aluseks on perioodi lõpus esitatav õpimapp läbitud artiklite ja sooritatud ülesannetega.

Rohkem kui 10 tunnist puudumise korral on kursus mittearvestatud.

 

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursust hinnatakse arvestatud/mittearvestatud skaalal. 

Kursuse hindamise aluseks on perioodi lõpus esitatav õpimapp läbitud artiklite ja sooritatud ülesannetega.

Rohkem kui 10 tunnist puudumise korral on kursus mittearvestatud.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Õpilastel on võimalik võlgnevusi likvideerida kokkuleppel õpetajaga või neljapäevases järelevastamises.

Õppematerjalid:

Õpetaja jagatavad materjalid, iga tunni materjalid pannakse kohe ka õppeaine juures olevasse Tera kausta

Video sellest, kuidas me seenel käisime