Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Globaliseeruv maailm

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 2
Aine: Globaliseeruv maailm
Nimetus: Globaliseeruv maailm
Õpetaja: Marko Kuura
Klass: 12KU
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:
Maht:

2 x 70 minutit nädalas 

Eesmärgid:

Kursus kujundab õpilast, kes on süvendatult tundma õppinud eri regioonide aktuaalseid probleeme arenenud ja arengumaade näiteil. 

Õpitulemused:

Õppesisu annab võimaluse mõista üleilmastumise põhjusi ja mõjusid ning olla peamiste rahvusvaheliste arengueesmärkide ja jätkusuutliku inimarengu põhimõtete tundmise kaudu aktiivne kodanik. 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursusel saab süvendatult arutada eri regioonide aktuaalseid probleeme arenenud ja arengumaade näiteil. Maailma loodusliku, kultuurilise, demograafilise ja majandusliku mitmekesisuse ning eripära tundmine lubab toime tulla globaliseeruvas maailmas. Regioone õppides rõhutatakse eelkõige loodusolude, rahvastiku, kultuuri, majanduse ja ühiskonna arengut vastastikustes seostes.

Hindamine:

Testis hinnatakse mõistete ja protsesside tundmist ning tekstist arusaamist. Test on "arvestatud", kui rohkem kui pooltele küsimustest on antud sisult õige vastus. 

Kontrolltöös hinnatakse mõistete ja protsesside tundmist ning tekstist arusaamist, punktiarvestus, hindega „5+“ hinnatakse õpilast, kes on lahendanud õigesti põhi- ja lisaülesanded, hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning hindega „1” 0–19% õpilast, kellel kontrolltöö vastused on mittepiisavad või kellel on töö tegemata. Vabatahtlikkuse alusel lahendatavate lisaülesannete eest on võimalik saada lisapunkte, kuid seejuures suureneb kogu töö eest saadavate punktide arv, mille põhjal arvutatakse hinne.

Mõistete ja nimede puhul hinnatakse ka õigekirja, kuid algustäheortograafiat selle juures ei arvestata.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Testi hinne moodustab 20% ja kontrolltöö hinne 80% tervikust.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Puuduliku hinde korral on kohustuslik esitada õpetajale eraldi lehel vigade parandus. Kui viimane on rahuldavalt sooritatud, siis saad võimaluse järelevastamiseks, mis toimub üldjuhul neljapäeviti kell 16:00 klassis 215. Tegemata töö puhul ei ole vigade paranduse esitamine vajalik.

Ärge registreerige ennast üldisesse järelevastamisse, kui õpetaja ei ole öelnud teisiti. Teatage ette Stuudiumi kaudu saadetud sõnumiga, kui tulete järelevastamisele.

Õppematerjalid:

Slaidid. 

Muu materjal. 

Video sellest, kuidas me seenel käisime