Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Üldajalugu

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 2
Aine: Ajalugu
Nimetus: Üldajalugu
Õpetaja: Marko Kuura
Klass: 10ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad. 

Maht:

Orienteeruvalt 19 tundi. 

Eesmärgid:

Kursusel õpitakse tundma antiikaega, keskaega ja uusaega. Õppija oskab kasutada kursuse teemade tundmiseks vajalikke teabeallikaid ning samuti arendatakse kursuse alguses lugemisoskust. 

Õpitulemused:

Kurusel osalnu tunneb antiikaja, keskaja ja uusaja olulisemaid mõisteid ja isikuid. 

Antiikaeg

Kursusel osalenu mõistab pärast kursuse läbimist riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikku seost antiikaja näidete põhjal. Samuti selgitab antiiktsivilisatsioonide tähtsust maailma ajaloos antiikaja näidete põhjal ning mõistab antiigipärandi olulisust tänapäeval. Lisaks sellele  tunneb ning võrdleb demokraatliku ja aristokraatliku linnriigi, Rooma vabariigi ning keisririigi toimimise põhimõtteid, iseloomustab religiooni ja mütoloogia osa antiikaja inimese maailmapildis ning kristluse tekkelugu ja kujunemist riigiusuks, kirjeldab näidete abil antiikkultuuri saavutusi, toob esile seosed antiikkultuuri ja Euroopa kultuuri kujunemise vahel, töötab ajastut iseloomustavate allikatega ning hindab neid kriitiliselt.

Keskaeg

Kursusel osalenu mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikku seost keskaja kontekstis, iseloomustab keskaja ühiskonda ja eluolu ning analüüsib kriitiliselt keskaja erinevaid teabeallikaid; kirjeldab kiriku osa keskaja ühiskonnas ja kultuuris ning inimeste mõttemaailma kujundajana, teab linnade tekkimise põhjusi ja iseloomustab, kuidas funktsioneeris linnaühiskond, kirjeldab islami teket ja levikut ning väärtustab islami kultuuripärandit, teab ristisõdade põhjusi ja tulemusi ning mõju kultuurile ja väärtushinnangutele, iseloomustab keskaegsete ülikoolide tegevust. 

Uusaeg

Kursusel osalenu mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemusliku seose ning väärtushinnangute muutumist uusajal,  kirjeldab uut maailmapilti ning selgitab renessansi, maadeavastuste ja reformatsiooni osa selle kujunemisel; analüüsib kriitiliselt erinevaid teabeallikaid, teab, mis mõju avaldasid Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni reformid Euroopale, iseloomustab industriaalühiskonda ning analüüsib selle mõju inimeste igapäevaelule, näitab ja analüüsib tähtsamaid uusajal toimunud muutusi Euroopa poliitilisel kaardil,  tunneb teaduse ja tehnika arengu põhijooni ning tähtsamaid saavutusi uusajal. 

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Iseseisev töö on kontrolltöödeks valmistumine ja puuduliku hindega hinnatud kontrolltööde järelevastamiseks tuleb eelnevalt esitada enda vigu analüüsiv iseseisvalt koostatud vigade parandus. 

Hindamine:

Kontrolltöö – hinnatakse mõistete ja protsesside tundmist ning võrdlemisoskust, punktiarvestus, hindega „5+“ hinnatakse õpilast, kes on lahendanud õigesti põhi- ja lisaülesanded, hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning hindega „1” 0–19% õpilast, kellel kontrolltöö vastused on mittepiisavad või kellel on töö tegemata. Vabatahtlikkuse alusel lahendatavate lisaülesannete eest on võimalik saada lisapunkte, kuid seejuures suureneb kogu töö eest saadavate punktide arv, mille põhjal arvutatakse hinne.


1. Kontrolltöö – Antiikaeg ja keskaeg
2. Kontrolltöö – Uusaeg

Mõistete ja nimede puhul hinnatakse ka õigekirja, kuid algustäheortograafiat selle juures ei arvestata.

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Mõlema kontrolltöö hinde osakaal kursuse hindest on 50%. Kui kursuse hinde arvutamisel on tulemuseks murdarv, siis see ümardatakse:
1) kui see on suurem kui 1,5; 2,5; 2,5; 3,5 või 4,5 ümardatakse see
õpilase kasuks;
2) kui see on väiksem kui 1,5; 2,5; 2,5; 3,5 või 4,5 ümardatakse see
õpilase kahjuks;
3) kui see on täpselt 1,5; 2,5; 2,5; 3,5 või 4,5 siis jääb selles küsimuses
õpetajale õigus määrata hinne vastavalt kontrolltööde tulemustele.

Kooliastmehinne arvutatakse kõigi kursuste aritmeetilise keskmine alusel. Kui aritmeetiline keskmine on nt 3,5, siis ümardatakse hinne õpilase kasuks sõltuvalt viimasest kursuse hindest.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Puuduliku kontrolltöö hinde korral on kohustuslik esitada õpetajale eraldi lehel vigade parandus. Kui viimane on rahuldavalt sooritatud, siis saad võimaluse järelevastamiseks, mis toimub üldjuhul neljapäeviti kell 16:00 klassis 215. Tegemata töö puhul ei ole vigade paranduse esitamine vajalik.

Ärge registreerige ennast üldisesse järelevastamisse, kui õpetaja ei ole öelnud teisiti. Teatage ette Stuudiumi kaudu saadetud sõnumiga, kui tulete järelevastamisele.

Õppematerjalid:

1. Kursuse slaidid ja PDF-failid (TERAs).
2. Mait Kõiv, Linda Kaljundi, Mati Laur, Tõnu Tannberg. Üldajalugu. 2015. See on kursuse õpik. 
3. Muu materjal.

Video sellest, kuidas me seenel käisime