Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Käsitöö

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood: 2, 3
Aine: Käsitöö
Nimetus: Käsitöö
Õpetaja: Maret Kuura
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE, 11IT, 11LO, 11ME, 12LO
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19 auditoorset 70. minutilist tundi.

Eesmärgid:

Õpilane õpib mitmeid tekstiilidega seotud käsitöövõtteid. Õppija tunneb rõõmu üksi ja koos teistega töötegemisest. lisaks mõistab töö- ja koostööoskuste olulisust igapäeva- ja tulevases tööelus. Õpilane õpib oma tööd analüüsima ja selgitama tehtuid valikuid ning arengut. Õpilane arendab julgust ja loovust ning teeb teoks oma loomingulised ideed, kasutades sobivaid tehnikaid ja materjale. Analüüsib enda loomingulisi ja tehnoloogilisi võimeid ning teeb valikuid edasisteks valikuteks. 

 

Õpitulemused:

Õpilane oskab kasutada erinevaid tekstiilidega seotud käsitöövõtteid. Tunneb rõõmu käsitööga tegelemisest ja mõistab käsitöö ning käelise tegevuse tähtsust. Õpilane oskab oma tööd analüüsida ning selgitada, miks said valikud just sellised. Julgeb ennast loovalt, eneseteadlikult ja keskkonda säästvalt väljendada. Mõistab taaskasutuse tähtsust ning oskab ka ise taasringluse teemades orienteeruda. Oskab oma ja teiste loomingut hinnata ja väärtustada. 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursusel õpitakse mitmeid tekstiilidega seotud käsitöövõtteid. Õpitakse kudumist (loodus, parempidine ja pahempidine kude, töö lõpetamine) ning kootakse valmis sall, peapael vm. Seejärel tehakse tutvust heegeldamisega, kus valmib lihtsam töö, nt taaskasutatud materjalist heegeldatud pajalapid, kuumalaus, linik või korv. Kursusel vaadatakse üle lihtsamad ja praktilisemad õmblustööd, nt: nööbi etteõmblemine, augu paikamine. Selgeks tehakse, kuidas tekstiilitoodetega ümber käia ning milline on nende hooldus. Õpitakse nõelviltimist ja tehakse väiksem rinnamärk. Lisaks õpitakse makramee põhisõlmi ning meisterdatakse valmis võtmehoidja või kotiehe. Õpilased arendavad antud kursusega oma käsitööoskust, peenmotoorikat ja loovust. Saavad teadmisi, kuidas oma rõivaste eluiga pikendada. Ülevaade antakse tarbimiskultuurist, taaskasutuse võimalustest.
 

Hindamine:

Kursuse jooksul hinnatakse kõikide õpilaste jooksvaid töid individuaalse tagasidestamise kaudu. Hindajaks on ka õpilane, kes analüüsib, kuidas tema areng on toimunud, millises sunnas ning miks nii. Kursusel on mitteeristavat hindamissüsteem st läbi analüüsi oma tööle ning valminud projektist hinnatakse õpilase tööd, kas "arvestatud" või "mittearvestatud".

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Projektid tuleb viia lõpuni. Läbi enesearengu protsessi kujuneb hinne. Saadud tulemus kajastub ka kooliastme hindena.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

Tera kaustas on vajalikud materjalid.

Video sellest, kuidas me seenel käisime