Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Soome keele 4. kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Soome keel (B1)
Nimetus: Soome keele 4. kursus
Õpetaja: Piibe Leiger
Klass: 11LO, 11TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

 

Kursusel osalejad on läbinud kolm soome keele kursust.

Maht:

 

19 - 20 seitsmekümneminutilist tundi + iseseisev töö

Eesmärgid:

 

Taotletakse, et õpilane kursuse jooksul

1) suurendab sõnavara õpitavate teemade ulatuses, seostab uusi sõnu ja väljendeid varem õpitutega;

2) täiendab teadmisi ja oskusi grammatikas;

3) saab lihtsamaid tekste lugedes või kuulates aru põhilisest infost;

4) oskab koostada õpitud teemadega seonduvaid tekste;

5) saab teadmisi Soome ajaloost, traditsioonidest;

6) mõistab ja väärtustab eesti ja soome kultuuritraditsioonide sarnasusi ja erinevusi.

Õpitulemused:

Läbinud kursuse, õpilane

1) mõistab sõnumite ja tekstide sisu õpitud teemade piires;

2) tuleb toime lihtsate vestlustega;

3) koostab tekste õpitud teemade piires;

4) tunneb huvi soome kultuuri vastu;

5) kasutab teabeallikaid vajaliku info leidmiseks;

6) oskab seada õpieesmärke, on leidnud endale sobivaid õpiviise.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

 

Käsitletavad teemavaldkonnad:

 sport ja muud harrastused; elukutsevalik, ametid; traditsioonid, pühad ja tähtpäevad Soomes ja Eestis; kokkulepete sõlmimine; loodus;

Omandatavad keeleteadmised:

astmevaheldus, minevikuvormid, passiivivormid, mitmuse moodustamine, omadussõnade võrdlusastmed, erinevad kõneviisid, rektsioonierinevusi eesti ja soome keele lausemoodustuses.

Hindamine:

Kursuse jooksul saadakse 6 arvestuslikku hinnet. Neist 3 ulatuslikumate töödeeest ja 3 moodustuvad kahest omavahel seonduvast protsesshindest.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

 

Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik arvestuslikud tööd olema sooritatud vähemalt hindele "rahuldav".

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

 

Arvestusliku töö ajal puudunud või töö mitterahuldavalt sooritanud õpilasel tuleb töö kahe nädala jooksul järele vastata. Järelevastamine toimub õpetajaga kokkulepitud ajal.

Õppematerjalid:

Kaare Sark "Hyvä, parempi, paras", õpik on leitav keskkonnas http//:www.keelesild.ee

Madean Altsoo "Soome keele grammatika"

Margit Kuusk "Suomi selväksi"

Sõnaraamatud (soome-eesti ja eesti-soome)

www.osaansuomea.fi

õpetaja koostatud töölehed, mängud

Video sellest, kuidas me seenel käisime