Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Geomeetria I,XII kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 2
Aine: Lai matemaatika
Nimetus: Geomeetria I,XII kursus
Õpetaja: Svetlana Goidina
Klass: 12IT, 12KU, 12LO, 12TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

19-20 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:

Õpilane:

väärtustab hoolsust, süstemaatilisust, järjekindlust, püsivust ja on tolerantne kaaslaste suhtes;
arendab püsivust, objektiivsust, täpsust ja töökust; suudab tunnetada loogilise mõttekäigu elegantsi;
väljendab oma mõtet selgelt, lühidalt ja täpselt ning formaliseerib tavakeeles infot ning vastupidi;
suudab kasutada matemaatilist keelt, arendatakse analüüsimise, ratsionaalsete võtete otsingu ja tulemuste kriitilise hindamise oskusi.

Õpitulemused:

Kursuse lõpul õpilane:

 1. selgitab geomeetriliste kujundite ja nende elementide omadusi, kujutab vastavaid kujundeid joonisel; uurib arvutiga geomeetriliste kujundite omadusi ning kujutab vastavaid kujundeid joonisel;
 2. selgitab sarnaste hulknurkade omadusi ning kujundite ümbermõõdu ja pindala arvutamist;
 3. lahendab planimeetria arvutusülesandeid ja lihtsamaid tõestusülesandeid;
 4. kasutab geomeetrilisi kujundeid kui mudeleid ümbritseva ruumi objektide uurimisel;
 5. kirjeldab sirge ja tasandi vastastikuseid asendeid;
 6. määrab kahe sirge, sirge ja tasandi, kahe tasandi vastastikuse asendi ning arvutab nurga nende vahelstereomeetria ülesannetes;
 7. kirjeldab punkti koordinaate ruumis;
 8. selgitab ruumivektori mõistet, lineaartehteid vektoritega, vektorite kollineaarsuse ja komplanaarsuse tunnuseid ning vektorite skalaarkorrutist;
 9. arvutab kahe punkti vahelise kauguse, vektori pikkuse ja kahe vektori vahelise nurga;
 10. kasutab vektoreid geomeetrilise ja füüsikalise sisuga ülesandeid lahendades.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Hulknurk, selle liigid. Kumera hulknurga sisenurkade summa. Hulknurkade sarnasus. Sarnaste hulknurkade ümbermõõtude suhe ja pindalade suhe. Hulknurga sise- ja ümberringjoon. Rööpkülik, selle eriliigid ja omadused. Trapets, selle liigid. Trapetsi kesklõik, selle omadused. Kesknurk ja piirdenurk. Thalese teoreem. Ringjoone lõikaja ning puutuja. Kõõl- ja puutujahulknurk. Rakenduslikud geomeetriaülesanded.

Stereomeetria asendilaused: nurk kahe sirge, sirge ja tasandi ning kahe tasandi vahel, sirgete ja tasandite ristseis ning paralleelsus, kolme ristsirge teoreem, hulknurga projektsiooni pindala. Ristkoordinaadid ruumis. Punkti koordinaadid ruumis, punkti kohavektor.
Vektori koordinaadid ruumis, vektori pikkus. Lineaartehted vektoritega. Vektorite kollineaarsus ja komplanaarsus, vektori avaldamine kolme mis tahes mittekomplanaarse vektori kaudu. Kahe vektori skalaarkorrutis. Kahe vektori vaheline nurk. Rakendusülesanded.


Iseseisvad tööd tulevad kursusel jooksvalt (näiteks kodused tööd). Nii puudunud kui ka tunnis kohal olnud õpilane peab enne järgnevat tundi tegema omane selgeks eelneva tunni materjalid, olenemata sellest, kas seda klassis kodutööna öeldakse või Stuudiumisse kirja pannakse.

Hindamine:

Tööde hindamisel lähtutakse järgnevatest hindepiiridest:
5 - 90%-100%, 4 - 75%-89%, 3 - 50%-74%, 2 - 20%-49%, 1 - 0%-19% (sh tegemata töö).

Kontrolltööde puhul lähtutakse matemaatikateadmiste üldisest seotusest, seega võib töös küsida lisaks antud ainepassis kirjeldatud sisule ja õpiväljunditele ka eelnevatel kursustel õpitud elemente.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Hindamine toimub 12. kursuse kahe  kontrolltööde põhjal.
Kontrolltöö peab olema sooritatud positiivsele hindele.
Hindamine toimub tööde hinnete põhjal, teine kontrolltöö on suurema kaaluga. Arvestan ka õpilase pidevat arengut, aktiivset tööd tunnis ja kodus.
Kui õpilane jääb töö kirjutamisel vahele kõrvalise abi kasutamisega, siis hinnatakse tööd 1, see töö järelvastamisele ei kuulu.


Kooliastmehinne kujuneb kõigi kohustuslike matemaatika kursuste hinnete aritmeetilise keskmise alusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Hindeid ja võlgnevusi saab õpilane likvideerida järelvastamise tunni ajal, üldjuhul 10. päeva jooksul, pärast hinde saamist. Ebaõnnestunud tööd saab uuesti sooritada vaid korra. 

Kui õpilane saab mitterahuldava kursuse hinde, siis arutatakse lisavõimaluse andmist õppenõukogus.
Selleks peab õpilane esitama õppejuhile vastava sooviavalduse. Kui soov rahuldatakse, siis õpilane saab sooritada kursuse arvestustöö, mille maht on terve kursus ja seda saab sooritada uue perioodi alguses järelvastamise ajal.

Õppematerjalid:

 

 1. Lepmann, L jt., Matemaatika XII klassile, Koolibri 2013;
 2. Lepmann, L jt Ülesandeid gümnaasiumi matemaatika riigieksamiks valmistumisel, Koolibri 2015;
 3. http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-materjalid
 4. https://www.geogebra.org/m/BduJMA2u#chapter/65965

Video sellest, kuidas me seenel käisime