Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Soome keel II kursus 10LO,10ME,10IT,10KU klassile

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Soome keel
Nimetus: Soome keel II kursus 10LO,10ME,10IT,10KU klassile
Õpetaja: Piibe Leiger
Klass:
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

On läbinud I kursuse

Maht:

20 ainetundi pikkusega 70 minutit

Eesmärgid:

Taotletakse, et õpilane kursuse jooksul
1) suurendab sõnavara õpitavate teemade ulatuses, seostab uusi sõnu ja väljendeid varem õpitutega;
2) õpib moodustama uusi grammatilisi vorme;
3) oskab moodustada olulisemaid küsimusi ja neile õpitud teemade piires vastata;
4) saab lihtsustatud keelega (selkokieli) teksti lugedes või kuulates aru olulisemast infost;
5) mõistab ja väärtustab oma ning soome kultuuritraditsioonide sarnasusi ja erinevusi.

Õpitulemused:

Läbinud kursuse, õpilane
1) mõistab lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu õpitud temaatika piires;
2) koostab lauseid ja lihtsaid tekste õpitud temaatika piires;
3) tunneb huvi soome kultuuri ja traditsioonide vastu;
5) kasutab võõrkeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, Internet) vajaliku informatsiooni leidmiseks;
6) seab õpieesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma õpistrateegiaid.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Käsitletavad teemavaldkonnad:
kodukoht; erinevad asutused; loodus, loodusnähtused, aastaajad, ilm; erinevad värvid; talvepuhkus ja suvepuhkus, saun ja suvila; kuud ja kuupäevad; suguvõsa ja perekond; söögid, riided.
Omandatavad keeleteadmised:
verbide pööramine eitavas ja jaatavas kõnes; astmevaheldus; kohta täpsustavad kaassõnad; ilma ja loodusnähtusi iseloomustavad omadussõnad koos täpsustavate määrsõnadega; käänamine; sõnatüve moodustamine; järgarvsõnad; kohamäärsõnad, omistusliited.

Hindamine:

Kursuse jooksul saadakse 6 arvestuslikku hinnet. Neist 3 ulatuslikumate tööde eest (kontrolltöö, pikem suuline vestlus või dialoog) ja 3 moodustuvad kahest omavahel seonduvast protsessihindest (näiteks rühmatöös osalemise hinne + seda rühmatööd ettevalmistava kodutöö hinne)

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse välja arvestuslike tööde põhjal. Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik arvestuslikud tööd olema sooritatud vähemalt hindele „rahuldav“.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Arvestusliku töö ajal puudunud või töö mitterahuldavalt sooritanud õpilasel tuleb töö kahe nädala jooksul järele vastata. Tõsise terviserikke puhul saab ajapikendust kokkuleppel õpetajaga. Mõjuva põhjuseta hiljem esitatud töö hinnet alandatakse. Kui õpilane on puudunud 1/3 ainetundidest ja tema keskmine hinne on väiksem kui „4“, tuleb tal sooritada arvestuste nädalal arvestustöö.

Õppematerjalid:

Kaare Sark „Hyvä, parempi, paras“ (Soome keele õppekomplekt algajatele)
Madean Altsoo „Soome keele grammatika“
„Soome ja soomlased“ Elias Lönnroti Seltsi väljaanne
Sõnaraamatud (soome - eesti ja eesti – soome)
Õpetaja koostatud töölehed, mängud
http://www.koolielu.ee
http://www.keelesild.ee
http://www.lukukeskus.fi/virtuaalivierailut
http://www.kirjekyyhky.wordpress.com
Margit Kuusk "Suomi selväksi" (soome keele õpik).

Video sellest, kuidas me seenel käisime