Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: II. kursus. Majandus ja maailmapoliitika.

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 2
Aine: Ühiskonnaõpetus
Nimetus: II. kursus. Majandus ja maailmapoliitika.
Õpetaja: Marko Kuura
Klass: 12IT, 12KU, 12LO, 12ME, 12TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad. 

Maht:

2 x 70 minutit nädalas. 

Eesmärgid:

Üldeesmärkideks on valmistada ette noori majanduselus osalemiseks, sh hindama realistlikult oma ressursse, toimima rahatargalt, mis aitab kujundada noorte valmisolekut erinevateks karjäärivalikuteks. Maailmapoliitika all peetakse silmas rahvusvahelisi suhteid, mille all käsitletakse rahvusvahelise suhtluse, üleilmastumise ja jätkusuutliku arengu probleeme. Selle käigus laiendavad õpilased oma teadmisi rahvusvahelistest organisatsioonidest ja globaalsetest väljakutsetest. 

Õpitulemused:

Majandus

Õppijad mõistavad majandusliku mõtlemise põhialuseid ning ettevõtja ja tarbija huve ja õigusi ühiskonnas. Samuti tunneb õppija riigi eelarve- ja maksupoliitika põhimõtteid, nende mõju üksikisikule ja ühiskonnale, mõistab töösuhteid, väärtustab vastustundlikku käitumist töötaja ja tööandjana. Õppijad teadvustavad, et intellektuaalne omand on seadusega kaitstud.

Rahvusvahelised suhted

Õppijad iseloomustavad nüüdismaailma põhiprobleeme ja arengutendentse, sealhulgas osalevad aruteludes. Õppijad mõistavad, kes osalevad rahvusvahelises suhtlemises ning selle keskkonna põhimõtteid ja viise ning rahvusvaheliste vabaühenduste panust probleemidele osutamisel ja nende lahendamisel. Õppijad analüüsivad tänapäeva maailma rahvusvaheliste suhete suuremate
vastuolude ja poliitiliste konfliktide põhjusi ja tagajärgi ning soovitavad konfliktide ületamiseks argumenteeritud lahendusi. Õppijad kasutavad rahvusvaheliste küsimuste kohta teavet otsides, tõlgendades ja vahendades infotehnoloogiavahendeid ning väärtustavad seejuures autoriõiguste kaitset. Õppijad tunnevad rahvusvahelise sõja- ja humanitaarõiguse norme, nendest tulenevaid piiranguid ja kaitset, sealhulgas austavad elu ning inimväärikust.

 

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Õppijad omandavad teadmisi ja oskusi nüüdisaja majanduse ja rahvusvaheliste suhete kohta ning tunnevad ära seoseid ajaloo ja ühiskonnaõpetuse vahel. Näiteks lõimub see kursus lähiajaloo III kursusega, milles käsitletakse samuti maailmakorra ja rahvusvahelise õigusega seotud küsimusi. Iseseisev töö on rühmas ärimudeli ülesande ettevalmistamine, lugemissoovituse ettevalmistamine ning valmistumine kontrolltööks.

Hindamine:

1. „Ärimudeli“ ülesanne sooritatakse rühmatööna (üldjuhul 4-5 õpilast), kus õppijad esitatavad Osterwalderi mudeli järgi oma ärimudel, mille juures hinnatakse selle realistlikkust ja rakendatavust, hindega „5” hinnatakse õpilasi, kelle ärimudeli kõik aspektid on realistlikud ja
rakendatavad, hindega „4” õpilasi, kelle ärimudeli 1-2 aspekti ei ole realistlikud ega rakendatavad, hindega „3” õpilasi, kelle 4 aspekti ei ole realistlikud ega rakendatavad, hindega „2” õpilasi, kelle ärimudelist üle poole ei ole realistlik ega rakendatav ning hindega „1” õpilasi, kellel on ärimudel esitamata. Rühma hinnatakse pärast seda, kui ärimudel on klassis ette kantud.

2. „Lugemissoovitus“ on ülesanne, milles õpilane soovitab majanduse valdkonnas õpetajale ja klassikaaslastele lugeda teksti, mis on kursuse eesmärke arvestades ühiskondlikult oluline ja/või asjakohane. Töö on „arvestatud“ (edaspidi: A), kui soovitatud materjal on eestikeelne ning kursuse eesmärke arvestades ühiskondlikult oluline ja/või asjakohane ning selle kohta on lisatud ka seda väljendav põhjendus. Kui üks õpilane on juba soovitanud materjali õpetaja määratud keskkonnas, siis teine õpilane seda sama materjali soovitada ei saa. Kui töö ei vasta eespool nimetatud tingimustele, siis on töö „mittearvestatud“ (edaspidi: MA). Hinnete viie palli süsteemi teisendamisel arvestatakse tulemus MA hindeks „2“ ja A hindeks „5“. Hindega MA hinnatakse ka tegemata tööd ja soovitust, mille puhul puudub ligipääs materjalile.

3. Kontrolltöö „Maailmapoliitika“. Kontrolltöös hinnatakse mõistete ja protsesside tundmist ning tekstist arusaamist, punktiarvestus, hindega „5+“ hinnatakse õpilast, kes on lahendanud õigesti põhi- ja lisaülesanded, hindega „5” hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega „4” 75–89%, hindega „3” 50–74%, hindega „2” 20–49% ning hindega „1” 0–19% õpilast, kellel kontrolltöö vastused on mittepiisavad või kellel on töö tegemata. Vabatahtlikkuse alusel lahendatavate lisaülesannete eest on võimalik saada lisapunkte, kuid seejuures suureneb kogu töö eest saadavate punktide arv, mille põhjal arvutatakse hinne.

Mõistete ja nimede puhul hinnatakse ka õigekirja, kuid algustäheortograafiat selle juures ei arvestata.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hindest moodustab ärimudeli hinne 30%, lugemissoovituse hinne 10% ning kontrolltöö hinne 60%.

Kui kursuse hinde arvutamisel on tulemuseks murdarv, siis see ümardatakse: 1) kui see on suurem kui 1,5; 2,5; 2,5; 3,5 või 4,5 ümardatakse see õpilase kasuks; 2) kui see on väiksem kui 1,5; 2,5; 2,5; 3,5 või 4,5 ümardatakse see õpilase kahjuks; 3) kui see on täpselt 1,5; 2,5; 2,5; 3,5 või 4,5 siis jääb selles küsimuses õpetajale õigus määrata hinne vastavalt kontrolltööde tulemustele.

Kooliastmehinne arvutatakse kõigi kursuste aritmeetilise keskmine alusel. Kui aritmeetiline keskmine on nt 3,5, siis ümardatakse hinne õpilase kasuks sõltuvalt viimasest kursuse hindest.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Puuduliku kontrolltöö hinde korral on kohustuslik esitada õpetajale eraldi lehel vigade parandus. Kui viimane on rahuldavalt sooritatud, siis saad võimaluse järelevastamiseks, mis toimub üldjuhul neljapäeviti kell 16:00 klassis 215. Tegemata töö puhul ei ole vigade paranduse esitamine vajalik.

Ärge registreerige ennast üldisesse järelevastamisse, kui õpetaja ei ole öelnud teisiti. Teatage ette Stuudiumi kaudu saadetud sõnumiga, kui tulete järelevastamisele.

Õppematerjalid:

Ärimudeli koostamise nõuanded: https://www.seb.ee/files/ajujaht_toovihik.pdf.
Ärimudeli lõpliku versiooni koostamise juhend.
Eneseväljenduse juhendid.
Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile II osa. Tallinn, 2012.
ÜRO harta: https://www.riigiteataja.ee/akt/555597.
Muud materjalid.

Tunnis kasutatud või muu võõrkeelne materjal on mõeldud mõne teema näitlikustamiseks ning selle
tundmist hindelistes töödes ei küsita.

Video sellest, kuidas me seenel käisime