Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Soome keel (B1) I kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Soome keel (B1)
Nimetus: Soome keel (B1) I kursus
Õpetaja: Piibe Leiger
Klass: 10KU, 10ME, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

20 tundi

Eesmärgid:

Taotletakse, et õpilane kursuse jooksul
1) jätab meelde soome keele häälduse erisused, õpib selgeks raskemate häälikukombinatsioonide hääldamise;
2) loeb soravalt lihtsat teksti;
3) omandab sõnavara õpitavate teemade ulatuses, seostab uusi sõnu ja väljendeid varem õpitutega;
4) õpib moodustama lihtsamaid grammatilisi vorme;
5) oskab moodustada lihtsamaid küsimusi ja neile õpitud teemade piires vastata;
6) mõistab ja väärtustab oma ning soome kultuuritraditsioonide sarnasusi ja erinevusi.

Õpitulemused:

Läbinud kursuse, õpilane
1) mõistab lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu õpitud temaatika piires;
2) koostab lauseid ja lihtsaid tekste õpitud temaatika piires;
3) tunneb huvi soome kultuuri ja traditsioonide vastu;
5) kasutab võõrkeelseid teabeallikaid (nt sõnaraamatud, Internet) vajaliku informatsiooni leidmiseks;
6) seab õpieesmärke ja hindab nende saavutatuse taset ning valib ja vajaduse korral muudab oma õpistrateegiaid

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Käsitletavad teemavaldkonnad:
enesetutvustus; suhtlus: tervitamine ja hüvastijätmine, tänamine, andestuse palumine, tutvustamine, kellaaja küsimine ja vastamine; andmed Soome kohta; erinevad elukutsed, rahvused ja keeled; kool, ained, lemmikained, huvid, harrastused; klassiruum, ruumi sisustus, koolitarbed; aeg: päev, nädalapäevad, aastaajad, ilmastikunähtused; erinevad asutused, asukohta täpsustavad sõnad.

Omandatavad keeleteadmised:
hääldamine; vokaalharmoonia; arvsõnad; erinevate küsimuste esitamine; kohakäänded; omastava ja osastava käände moodustamine; lihtsamate mitmuse vormide moodustamine; omadussõnad, võrdlusastmed; tegusõna pööramine olevikus; eituse pööramine; isikulised asesõnad, lihtsamad astmevahelduse juhtumid

Hindamine:

Kursuse jooksul saadakse vähemalt 6 arvestuslikku hinnet. Neist 3 ulatuslikumate tööde eest (kontrolltöö, pikem suuline vestlus või dialoog) ja 3 moodustuvad kahest omavahel seonduvast protsessihindest (näiteks rühmatöös osalemise hinne + seda rühmatööd ettevalmistava kodutöö hinne).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse välja arvestuslike tööde põhjal. Positiivse kursusehinde saamiseks peavad kõik arvestuslikud tööd olema sooritatud vähemalt hindele „rahuldav“.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Arvestusliku töö ajal puudunud või töö mitterahuldavalt sooritanud õpilasel tuleb töö kahe nädala jooksul järele vastata. Tõsise terviserikke puhul saab ajapikendust kokkuleppel õpetajaga. Mõjuva põhjuseta hiljem esitatud töö hinnet alandatakse. Kui õpilane on puudunud 1/3 ainetundidest ja tema keskmine hinne on väiksem kui „4“, tuleb tal sooritada arvestuste nädalal arvestustöö.

Õppematerjalid:
  • Kaare Sark „Hyvä, parempi, paras“ (Soome keele õppekomplekt algajatele)
  • Madean Altsoo „Soome keele grammatika“
  • „Soome ja soomlased“ Elias Lönnroti Seltsi väljaanne
  • Sõnaraamatud (soome – eesti ja eesti – soome)
  • Õpetaja koostatud töölehed, mängud
  • http://www.koolielu.ee
  • http://www.lukukeskus.fi/virtuaalivierailut
  • http://www.kirjekyyhky.wordpress.com
  • https://www.osaansuomea.fi/
  • Margit Kuusk "Suomi selväksi" (soome keele õpik)

Video sellest, kuidas me seenel käisime