Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Praktiline eesti keel II

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 2
Aine: Eesti keel
Nimetus: Praktiline eesti keel II
Õpetaja: Liina Nagel
Klass: 11ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

20 70-minutilist tundi

Eesmärgid:

õpilane:
1. parandab eesti kirjakeele oskusi ning kasutab keelt korrektselt kõnes ja kirjas;
2. tunneb argumenteerimisvõtteid ja oskab neid kasutada nii suulises kui ka kirjalikus kõnes;
3. oskab kirjutada arvamuslugu, retsensiooni;
4. oskab meediatekste kriitiliselt hinnata ja kasutab alusteksti kokkuvõtete ja refereeringute tegemiseks;
5. kasutab sõnaraamatuid ja muid keeleallikaid korrektse teksti loomiseks;
6. valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid.

Õpitulemused:

kursuse lõpus õpilane:
1. argumenteerib veenvalt ja selgelt ning kaitseb oma seisukohti, suudab jälgida suulist mõttearendust ning esitada ettekandjale küsimusi;
2. oskab analüüsida meediatekste ning teha eri allikaist pärineva info ja arutluskäikude põhjal kokkuvõtet (vältides plagiaati) ning kirjutada arvamuslugu, retsensiooni;
3. oskab kasutada elektroonilisi ja paberil sõnaraamatuid ning erinevaid infootsingu strateegiaid;
4. on kinnistanud ja parandanud oma õigekirja- ja kirjakeeleoskust.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

teemad seotud kursusega „Meedia ja mõjutamine“. Suuline suhtlus lähtuvalt olukorrast ja vestluspartnerist. Sama sõnumi edastamine erinevate keelevahenditega, keelelise väljenduse paindlikkus, otsesem ja kaudsem väljendumine. Ratsionaalsete, emotsionaalsete ja eetiliste argumentide kasutamine ning veenmine ja mõjutamine. Tarbekirjade koostamine. Mitme allika põhjal kokkuvõtte ja referaadi kirjutamine (seotud eesti keele eksami lugemisülesandega + uurimistöö teooriaosa kirjutamine). Õigekirja- ja õigekeelsusküsimuste kordamine (paronüümid, omasõnad, võõrsõnad jm). Eri modaalsusega tekstide (kirjaliku, audiovisuaalse, hüpertekstilise) tähenduse mõistmine. Teksti eesmärgi ja vaatenurga mõistmine, meediatekstide kriitiline analüüsimine. Teksti sisuliste ja keeleliste tunnuste põhjal elektrooniliste otsingustrateegiate kasutamine. Süstemaatiline sõnavaraarendus (üldkasutatavate võõrsõnade, ilukirjanduskeele sõnavara, käsitletavate teemadega seotud terminoloogia omandamine, kinnistamine ja praktiline kasutamine). Kuulamine: ratsionaalsete, eetiliste ja emotsionaalsete argumentide eristamine suulises tekstis, kallutatuse ja manipuleerimise äratundmine.

Hindamine:

Kirjandid - hindamisel lähtutakse eesti keele riikliku eksami hindamisjuhendist. Täpsemad juhendid Teras. Vähemalt 1 kirjand peab olema sooritatud positiivsele hindele, et kursus oleks arvestatud. Selle kursuse eesti keele töid (õigekiri, sõnaraamatu kasutamine, teksti parandamine) tegemisel saab kasutada materjale.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

keskmise hinde järgi kujuneb kursuse hinne, kuid kui hinnete seas on "1" või "2", siis kursusehinne on max "3".

Kooliastme hinne: aritmeetiline keskmine kõikide eesti keele kursuste peale, kui hinne on kahevahel, siis määravaks saavad 12. klassi hinded.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

järelevastamise ajal kokkuleppel õpetajaga. Konsultatsioon - õpilane lepib õpetajaga kokku.

Õppematerjalid:

õpetaja koostatud materjal, mis lisatakse Terasse

Video sellest, kuidas me seenel käisime