Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: inglise keel,1. kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: inglise keel,1. kursus
Õpetaja: Anne Linde
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

20x70min

Eesmärgid:

arendada õpilaste rääkimis-, hääldus-, grammatika-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust inglise keeles

Õpitulemused:

Õpilane oskab kirjutada ametlikku kaebekirja.
Õpilane saab aru ingliskeelsetest kuulamis- ja lugemistekstidest.
Õpilane oskab kasutada erinevaid oleviku ja mineviku ajavorme (simple, continuous, perfect).
Õpilane oskab oma mõtteid väljendada inglise keeles, kasutades erinevaid ajavorme ja tunnis õpitud sõnavara.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursuse jooksul keskendutakse keele neljale osaoskusele: kuulamisele, kirjutamisele, rääkimisele ja lugemisele.
Samuti õpitakse kursuse raames grammatikat ja sõnavara toetamaks erinevate osaoskuste arendamist. Kursuse läbivaks teemaks on Individual and Society.

Hindamine:

Õpilane sooritab kursuse jooksul kolm hindelist tööd:


1) kuulamis- ja lugemistest (detsember 2023)

2) sõnavara- ja grammatikatest (jaanuar 2024)

3) ametliku kaebekirja kirjutamine (veebruar 2024)

 

Testide hindamisskaala on järgnev:


90% -100% hinne 5
75% - 89% hinne 4
50% - 74% hinne 3
20% - 49% hinne 2
0% - 19% hinne 1

 

Ametliku kirja hindamisjuhend on leitav Harno kodulehel:

https://innovesa.sharepoint.com/sites/SA_Innove_testide_keskus/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?ga=1&id=%2Fsites%2FSA%5FInnove%5Ftestide%5Fkeskus%2FShared%20Documents%2FRiigieksam%2FInglise%20keel%2F2022%2FMarking%20scale%20Writing%202022%2Epdf&viewid=d485cc14%2D3553%2D49f3%2Da6e6%2Dedc0a7da7f9f&parent=%2Fsites%2FSA%5FInnove%5Ftestide%5Fkeskus%2FShared%20Documents%2FRiigieksam%2FInglise%20keel%2F2022


 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb kursuse jooksul tehtud kolmest hindelisest tööst, mis on võrdse kaaluga. Lisaks ei tohi ükski hindeline töö olla sooritamata või hinnatud hindega üks.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Sõnavara- ja grammatikatesti, ametliku kirja ning lugemisharjutuste vastamiseks on üldine järelevastamise aeg neljapäeval 6.tund kell 16.10-17.25. Kuulamisharjutuste vastamine toimub kokkuleppel õpetajaga. Mitterahuldava kursusehinde vastamine toimub arvestuste nädalal.

Õppematerjalid:

Materjal on võetud erinevatest õpikutest ja töövihikutest (New Headway Upper Intermediate, New Headway Advanced, Gold Experience B2, Gold Experience B2+, Gold Experience C1, Complete Advanced, Compact Advanced). Lisaks erinevad töölehed.

Video sellest, kuidas me seenel käisime