Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Inglise keele RE ettevalmistus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2, 3
Aine: Inglise keele lisakursus (RE ettevalmistus)
Nimetus: Inglise keele RE ettevalmistus
Õpetaja: Inga Dunderdale
Klass: 12KU, 12ME
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Läbitud inglise ülkeelekursused

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi.

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on arendada suulist ja kirjalikku väljendusoskust inglise keeles. Kursus sisaldab abistavat infot iga riigieksami osa kohta, et õpilased tutvuksid eksamite ülesehituse ja erinevustega, harjutades sõnavara, keelestruktuure, kirjutamis-, kuulamis- ja lugemisoskust, mis võimaldaks edukalt sooritada riigieksami.

Õpitulemused:

Kursuse lõpuks gümnaasiumiõpilane:

- omab terviklikku ülevaadet riigieksami erinevatest osadest ning ülesannete tüüpidest

- kirjutab iseseisvalt abimaterjale kasutamata (pool)ametliku kirja ja aruannet/ülevaadet, analüüsides ja kommenteerides erineval viisil (graafikud, tabelid, diagrammid) esitatud andmeid

- oskab kirjeldada ja võrrelda fotosid, tuues välja sarnasused ja erinevused, - väljendab ennast selgelt, suudab esineda pikemate monoloogidega

- suudab lugeda pikki ja keerukaid, sh abstraktseid tekste, leiab neist asjakohase teabe (valiklugemine) ning oskab selle põhjal teha üldistusi teksti mõtte ja autori arvamuse kohta

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Speaking: picture-based discussion, monologue - devoloping the statement, expressing your view on it; 

Writing: fomal/semi-formal writing: a letter of application, a letter of complaint, a letter asking for information, reports and essays.

 

Hindamine:

 

Kursuse käigus sooritavad õpilased kaks arvestuslikku tööd. 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse edukaks läbimiseks on vajalik sooritada mõlemad arvestustööd. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kui tööd on hinnatud hindega MA, või on töö jäänud tegemata, siis õpilasel on võimalus järele vastata kooli kodukorras ettenähtud tingimustel ja õpetajaga kokkuleppel .

Õppematerjalid:

Õpetaja poolt valitud, valmistatud ja/või kohandatud õppematerjal (paberkandjal ja/või veebipõhiselt).

Video sellest, kuidas me seenel käisime