Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Inglise keele lisakursus (RE ettevalmistus)

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2, 3
Aine: Inglise keele lisakursus (RE ettevalmistus)
Nimetus: Inglise keele lisakursus (RE ettevalmistus)
Õpetaja: Anne Linde
Klass: 12IT, 12LO, 12TE
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Õpilane on läbinud eelnevad kuus kohustuslikku inglise keele kursust ning soovib teha inglise keele riigieksamit maikuus 2024.

Maht:

19x70min

Eesmärgid:

Valmistada õpilane ette inglise keele riigieksami sooritamiseks.

Õpitulemused:

Õpilane teab, milline on inglise keele riigieksami ülesehitus ning on läbi teinud erinevaid riigieksami kuulamis- ja lugemisosas esinevaid tüüpharjutusi (word formation, multiple choice, multiple matching, open cloze jne.). Õpilane oskab kirjutada erinevaid ametlikke kirjutisi (essay, letter of application, report jne.). Õpilane teab, milline on inglise keele riigeksami suulise osa struktuur ning on harjutanud läbi kõik suulise eksami osad.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursuse jooksul keskendutakse varasemate aastate inglise keele riigieksamite materjalide läbitöötamisele. 

Hindamine:

Kursusel kasutatakse mitteeristavat hindamist (MA või A). Õpilane peab tundides kohal käima (lubatud on kaks puudumist) ning osalema riigieksamiks ettevalmistumise protsessis s.h. harjutama läbi inglise keele riigieksami suulise osa.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kui õpilane on tundides osalenud ning harjutanud läbi inglise keele riigieksami suulise osa, on tema kursusehindeks A (arvestatud). Vastasel juhul on õpilase kursusehindeks MA (mittearvestatud).

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Hinnet MA saab vastata arvestuste nädala jooksul või kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

Õpetaja valitud inglise keele riigieksami materjalid Harno kodulehelt.

Video sellest, kuidas me seenel käisime