Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Geoinformaatika

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 2
Aine: Geoinformaatika
Nimetus: Geoinformaatika
Õpetaja: Aly Valvas
Klass: 12LO
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

18​ tundi

Eesmärgid:

Tekitada õppijates huvi geoinformaatika vastu, anda ülevaade GIS-rakenduste üldisest toimimisloogikast ning baasoskused ruumiandmete loomiseks ja kasutamiseks. Anda ülevaade erinevatest kaardirakendustest ning ruumiandmete analüüsivahenditest.

Õpitulemused:
 1. Õpilane tunneb geoinformaatika terminoloogiat, põhimõisteid ning käsitlusi, oskab luua, kasutada ja analüüsida ruumiandmeid ning anda ülevaadet tehtust;
 2. Õpilane teab olulisemaid ruumiandmete allikaid Eestis ja maailmas;
 3. Õpilane oskab iseseisvalt luua ja koguda ruumiandmeid ja hinnata nende usaldusväärsust;
 4. Õpilane  tunneb enamlevinuid ruumiandmete struktuure ja oskab neid kasutada ülesannete lahendamisel;
 5. Õpilane teab ja oskab rakendada ruumianalüüsi meetodeid;
 6. Õpilane tunneb GIS-programmide üldist loogikat ja oskab mõnda neist kasutada geoinformaatilise analüüsi läbiviimiseks; 
 7. Õpilane oskab ruumianalüüsi tulemusi vormistada ja neid tõlgendada; 
 8. Õpilane oskab kasutada kaardirakendusi igapäevaelus, õpingutes ja töös; 
 9. Õpilane saab ettekujutuse geoinformaatika valdkonnas töötamise olemusest ja on motiveeritud ennast täiendama ning antud valdkonnas edasi õppima.
Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Tutvutakse geoinformaatika põhimõistete, komponentide ja kasutusvaldkondadega. Analüüsitakse GIS rakenduste funktsionaalsusi. Saadakse ülevaade (ruumi)andmetest ja andmebaasidest ning teostatakse andmete sh erinevaid ruumiandmete päringuid. Koostatakse teemakaarte.

Hindamine:

Kursuse jooksul on mitmed avatud materjalidega arvestuslikud tööd. 1 hinne kujuneb tundides osalemise ja ülesannete/testide lahendamisest (aktiivsushinne tunnis kaasa töötamise eest); 1 hinne probleemülesande lahendamise eest. Kursuse lõpus tuleb lahendada test kursusel käsitletud materjalide peale. Test on võimalik lahendada avatud materjalidega ja lävend testil arvestuse saamiseks on 51%.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Tööde hindamisel kasutatakse maatrikshindamist. Kursus loetakse läbituks kui kõik hinnatavad ülesanded (sh tunnitööd) on sooritatud vähemalt 51% tulemusele. Kursuse kokkuvõtliku hinde panemisel arvestatakse üldteadmiste, probleemülesande lahendamise ja testil saadud arvestuslikku keskmist hinnet. Kui hinne on kahevahel, siis määravaks saab probleemülesande lahendamise hinde väärtus. Näiteks õpilase hinne on 4,5 ja ülesande lahendamise hinne on 5, siis kursuse hinne on kokku 5.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel õpetajaga

Õppematerjalid:

Materjal on koondatud moodles kursusele Geoinformaatika TTG

 1. Kursuse esitlusmaterjal
 2. e-kursus Geoinformaatika gümnaasiumile
 3. Lisamaterjalid internetist
 4. QGIS v3.16. rakendus
 5. Maa-ameti ja Eesti geoportaali kaardirakendused

Video sellest, kuidas me seenel käisime