Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: 20. sajandi kultuurilugu

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 2
Aine: 20. sajandi kultuurilugu
Nimetus: 20. sajandi kultuurilugu
Õpetaja: Heily Soosaar, Katrin Roodla, Anneli Leima, Maret Kuura, Liina Raudvassar, Marko Kuura
Klass: 11KU
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

9 70-minutilist tundi ja 2 projektipäeva (2X10 tundi)

Eesmärgid:

Lõimida omavahel 20.-21. sajandi ajalugu, kirjandust, muusikat, kunsti, religiooni.

Õpitulemused:

Õpilane tunneb valitud 20. sajandi ja 21. sajandi alguse sotsiaalajaloo perioode ning oskab neid seostada selle aja filmi-, kirjandus-, kunsti- ja muusikateostega. Õpilane hindab kriitiliselt ja tõlgendab minevikusündmusi ning -protsesse, tunneb nende omavahelisi seoseid ja seoseid tänapäevaga.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Õpitakse tundma maailma kultuurilugu 20. sajandil ja 21. sajandi alguses ja nägema seoseid selle perioodi erinevate valdkondade vahel.
I. 1940.-1950. aastad
II maailmasõja järgne maailm, külma sõja ja ühiskondlike sündmuste mõju ühiskonnale ja kultuurile, sealhulgas selle perioodi filmile, kirjandusele, muusikale ja kunstile.
II. 1960.-1970. aastad
Maailm 1960.-1970. aastatel, poliitiliste ja ühiskondlike sündmuste mõju ühiskonnale ja kultuurile, sealhulgas selle perioodi filmile, kirjandusele, muusikale ja kunstile.
III. 1980. aastatest sajandivahetuseni
Maailm 1980. aastatel kuni sajandivahetuseni, poliitiliste ja ühiskondlike sündmuste mõju ühiskonnale ja kultuurile, sealhulgas selle perioodi filmile, kirjandusele, muusikale ja kunstile.
IV. 21. sajandi algusest tänapäevani
Maailm 21. sajandi algusest tänapäevani, poliitiliste ja ühiskondlike sündmuste mõju ühiskonnale ja kultuurile, sealhulgas selle perioodi filmile, kirjandusele, muusikale ja kunstile.

Hindamine:

Hinnatakse esseed (individuaalne töö; kaalukus üldisest hindest 40%), milles on seostatud  ja võrreIdud  2 ajalooperioodi valdkondi: ajalugu, filmi, kirjandust, kunsti, muusikat ja religiooni;
 ja kahte projektipäeva rühmatöö esitlust (2X 30% hindest). 

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kokkuvõttev hinne kujuneb arvestuses: 40% essee hinne, 2X30% rühmatööde ja esitluste hinne. Kui õpilane on puudunud üle 1/3 perioodi tundidest, on kokkuvõttev hinne maksimaalselt "rahuldav". Kursusehinne on ka kooliastmehinde aluseks.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kokkuleppel aineõpetajaga, kuid esinemise ja rühmatöödega seotud hinnete järelevastamine on vaja eelnevalt ka teiste õpilastega kooskõlastada.

Õppematerjalid:

Kursuse slaidid (Stuudiumis)

Video sellest, kuidas me seenel käisime