Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Keel ja stiil+ praktiline ek III

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 2
Aine: Eesti keel
Nimetus: Keel ja stiil+ praktiline ek III
Õpetaja: Heily Soosaar
Klass: 12ME, 12TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

19 70-minutilist tundi

Eesmärgid:

Kursuse õpetusega taotletakse, et õpilane
1) valdab eesti kirjakeelt ning kasutab seda korrektselt kõnes ja kirjas;
2) tunneb eesti kirjakeele normatiivset alust, oskab valida suhtluseks sobiva stiili ja suhtleb eesmärgipäraselt, kasutades konteksti sobivat suulist ja kirjalikku keelt;
3) tunneb tekstiliikide erinevusi ning oskab eri liiki tekste lugeda, analüüsida ja koostada;
4) rakendab oma argumenteerimis ja analüüsioskust nii tekstide vastuvõtja kui ka loojana;
5) arendab loovat ja kriitilist mõtlemist;
6) valib, hindab kriitiliselt ja kasutab sihipäraselt teabeallikaid.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetamisel õpilane:
1) tajub keelendite mitmetähenduslikkust ning mõistab vihjelist keelekasutust;
2) oskab veenvalt ja selgelt argumenteerida ning kaitsta oma seisukohti keerukaid küsimusi käsitlevas arutelus;
3) oskab edastada eri allikatest saadud infot ja arutluskäike sidusas tekstis ning lõimida sellesse oma hinnanguid ja seisukohti;
4) tunneb erinevaid keeles kasutatavaid stiili põhitunnuseid;
5) suudab hinnata teabe usaldusväärsust;
6) valdab vähemalt keskmisel tasemel eesti kirjakeelt.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Keelelise väljendusrikkuse ja stilistilise mitmekesisuse uurimine erinevates tekstides. Argumentide analüüs ja koostamine nii suulises kui kirjalikus tekstis. Väitluses osalemine ja seal esile tõusnud argumentidest kokkuvõtte tegemine. Keelenormi erinevate aspektidega tegelemine, erinevate tekstide stiilianalüüs.
Arutleva teksti kirjutamine eri tüüpi tekstide põhjal.
Õigekirja ja õigekeelsusküsimuste kordamine vastavalt vajadusele.
Keeruka struktuuriga ja eri modaalsusega tekstide mõistmine.
Keeruka kujundliku väljenduse uurimine ja mõistmine.
Süstemaatiline sõnavaraarendus.
Teabeotsinguoskuste tõhustamine.
Ettevalmistus riigieksami erinevateks ülesanneteks. Iseseisev töö: jälgida meediat ja maailmas toimuva teemal olla valmis arutlema.

Hindamine:

Kursuse materjali omandamist hinnatakse kontrolltöö, lugemisülesande lahendamise, silmaringisaate töö ja arutlusega ning teemamapi esitamisega. Hinded jagunevad arvestuslikeks (suurema kaaluga) ja protsessihinneteks. Kursuse jooksul toimub 4 arvestuslikku tööd: 1 kirjand, 1 kontrolltöö (stiil+ortograafia), 1 lugemisülesande lahendamine ja silmaringisaadete analüüs ja ettekanne. Kursuse lõpus tuleb esitada eksami ettevalmistuseks süvitsi uuritud teemade kohta õpimapp, millest eest tuleb ka arvestuslik hinne.

Mitterahuldavalt sooritatud või sooritamata töö tuleb ümber/järele vastata (esitada) 2 nädala jooksul pärast hinde sissekannet e-päevikusse järelevastamiseks ettenähtud ajal . Ümber vastata saab vaid mitterahuldavat hinnet ja sel juhul hinnatakse tööd rangemalt. Kontrolltööde hindamine: 90-100% "5"; 75-89% "4"; 60-74% "3"; lugemisülesande ja kirjandi hindamine riigieksami hindamiskriteeriumite järgi.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Positiivse kokkuvõtva hinde („rahuldava“) saamiseks võib ühe  arvestusliku töö hinne olla  „mitterahuldav“. Kui "mitterahuldavaid" hindeid on 2 või rohkem, tuleb sooritada arvestuste nädalal kursuse materjali hõlmav arvestustöö. Kokkuvõtva hinde panemisel on suurema kaaluga arvestuslikud hinded (lugemisülesanne, kirjand, kontrolltöö). Kolm protsessihinnet omavad ühe arvestusliku hinde kaalu, mida arvestatakse kokkuvõtva hinde panemisel. 

Kooliastmehinne kujuneb perioodihinnete/kursusehinnete ja  proovieksamihinnete põhjal, kusjuures kaalukamad on 12. klassi hinded. Positiivse kooliastmehinde saamiseks ei tohi kursusehinnete hulgas olla üle 1 mitterahuldava ja ka viimase kursuse hinne peab olema positiivne.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Arvestusliku töö ajal puudunud õpilasel tuleb see järele vastata 2 nädala jooksul hinde e-päevikusse sissekandmist.Mõjuval põhjusel on võimalik teha õpetajaga erikokkulepe. Mõjuva põhjuseta hiljem esitatud töö hinnet alandatakse. Kui õpilane puudus ajal, mil tuli esitada arvestuslik töö, siis peab ta selle esitama esimesel ainetunnil pärast õppetööga uuesti liitumist. Kui õpilane on puudunud 1/3 ainetundidest, tuleb tal sooritada arvestuste nädalal arvestustöö.

Õppematerjalid:

A. Kiini ja A. Lunteri „Gümnaasiumi eesti õigekeele vihik“. K. Kern, I. Võik „Korras keel, sobiv stiil, selge sõnum“, õppekomplekt (autorid M. Kumpas, A. Mund) "Johannes" 3. osa

Video sellest, kuidas me seenel käisime