Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: 2. periood,11. kl

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: 2. periood,11. kl
Õpetaja: Inga Dunderdale
Klass: 11IT, 11KU, 11ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad. 

Maht:

19 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid osaoskusi (kuulamine, kirjutamine, kõnelemine, lugemine) Parandada keelekasutust edasijõudnud tasemel. Valmistada õpilasi ette iseseisvaks keelekasutuseks ja luua paremad võimalused edasiseks enesearenguks.

Õpitulemused:

Kursuse läbinu õpilane 

- väljendab ennast korrektselt  minevikus, olevikus ja tulevikus toimuvaid (toimunud) sündmusi

- koostab passiivi ning moodustab küsi- ja tingimuslauseid

- saab aru nii suulisest kõnest kui ka helisalvestistest konkreetsetsetel ja abstraktsetel teemadel

- selgitab arusaadavalt oma vaatenurka inglise keeles,

- mõistab konkreetsel teemal keerukate tekstide ning mõttevahetuse tuuma;

- moodustada küsi- ja tingimuslauseid.

 

 

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus arendab võrdsel määral eelpool nimetatud osaoskusi ning eeldab koduste ülesannete tegemist kinnistamaks auditooriumis õpitut.

Hindamine:

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.
100% - 90% - hinne 5
89% - 75% - hinne 4
74% - 50% - hinne 3
49% - 20% - hinne 2

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne pannakse kokku 3. kirjaliku töö põhjal. Kursus on läbitud tingimusel, et need tööd on sooritatud vähemalt rahuldavale hindele.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida kokkuleppel õpetajaga või kooli poolt määratud ajal neljapäeval, 6.tunni ajal. 

Õppematerjalid:

John and Liz Soars, Paul Hancock,

New Headway Advanced Student’s Book John and Liz Soars, Paul Hancock,

New Headway Advanced Workbook John and Liz Soars, Paul Hancock,

New Headway Advanced Teacher’s book John and Liz Soars, Paul Hancock,

New Headway Advanced Class Audio CDs

 

Video sellest, kuidas me seenel käisime