Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Vene keel 1. kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Vene keel (B1)
Nimetus: Vene keel 1. kursus
Õpetaja: Inge Kurn
Klass: 10IT, 10LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

18 70-minutilist tundi

Eesmärgid:

Saavutab B-keeles keeleoskuse taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid venekeelseid tekste.
Huvitub õpitavat keelt kõnelevast maast ja kultuurist.
Omandab oskused edaspidiseks vene keele õppimiseks ja oma keeleoskuse pidevaks täiendamiseks.

Õpitulemused:

Saab õpitud temaatika piires aru loetust.
Arutleb õpitud temaatika piires.
Suudab jälgida enda jaoks tuttava valdkonna mõttevahetust ning eristada olulist infot.
Suudab alustada, jätkata ja lõpetada vestlust tuttaval teemal.
Omandab grammatika põhivara.
Rakendab õpitud teadmisi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Korrektiivkursus - põhikoolis õpitu kordamine. Taseme ühtlustamine

Hindamine:

Tunnikontroll, kontrolltöö, teksti lugemine, jutustamine.
Kirjalikke teste hinnatakse hindeliselt 100-90% - "5", 89-75% - "4", 74-50% "3", 49-20% - "2", 19% - "1".
Suulistes vastustes hinnatakse protsentuaalselt sisu edasiandmist ja grammatika korrektsust. Suulise vastuse hinnet ei saa parandada.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinde saab automaatselt, kui kontrolltööd ja jutustamised on sooritatud positiivsele hindele. Oluline on tundidest osavõtt. Kui on puudutud üle 5 tunni, tuleb sooritada arvestus kogu kursuse materjali peale.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida järelvastamistundides.Suulise vastuse hinnet ei saa parandada.

Õppematerjalid:

Jaotusmaterjalid. Learn Russian. "davai" grammatika õpik.

Video sellest, kuidas me seenel käisime