Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Vene keel B 1 keeleoskustamel 10. klass I kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Vene keel (B1)
Nimetus: Vene keel B 1 keeleoskustamel 10. klass I kursus
Õpetaja: Marika Nikitkina
Klass: 10KU, 10ME, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Eelduseks põhikoolis omandatud A2 tase (B võõrkeel)

 

Maht:

20 tundi 70-minutist auditoorset õpet, lisaks iseseisev õpe.

Eesmärgid:

Eesmärgid:

Tasanduskursus eri tasemega õpilaste põhikoolis saadud teadmiste ühtlustamiseks.
Õpioskuste arendamine, iseseisvate tööharjumuste kujundamine.
Laia silmaringi arendamine,
vene kultuuri tutvustamine
Vene keele osaoskuste (lugemine, kuulamine, kirjutamine, rääkimine) arendamine.

 

 

Õpitulemused:

Ettevalmistus vene keele edasiõppimiseks B1 tasemel.
Õpilane mõistab olulist endale tuttaval või huvipakkuval teemal;
saab igapäevases suhtluses enamasti hakkama õpitavat keelt kõnelevate inimestega;
koostab lihtsa teksti tuttaval teemal;
arvestab suheldes õpitava keele maa kultuurinorme;
tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, vaatab filme ja telesaateid ;
kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut), et otsida vajalikku infot;
Omandab grammatika põhivara.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Sõnavara laiendamine (eelkõige õpiku tekstide abil).
Põhiliste grammatika teemade kordamine A2 tasemel:
tegusõna pööramine ja ajavormid,
omadussõnade ühildumine nimisõnadega,
nimisõnade sugu, mitmuse moodustamine,
asesõnad,
arvsõnad.

 

Hindamine:

Võõrkeeles hinnatakse osaoskusi :
KUULAMINE(dialoog ja monoloog),
RÄÄKIMINE (dialoog ja monoloog),
LUGEMINE, SÕNAVARA, GRAMMATIKA
Lugemist / tõlkimist, uusi sõnu, dialoogide koostamist ja esitamist, grammatikat (töölehed), jutustamist.

Arvestuslikud hinded on jutustamised,
 ja kontrolltööd.

Lisaks mittearvestuslikud hinded on sõnade tööde eest.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kõik hindelised kirjalikud tööd peavad olema sooritatud ja suulised vastused vastatud.
Hindamisel tuleb lisaks esitada õpimapp kirjalike tööde ja töölehtedega.
Kui õpilane on puudunud kursuse jooksul 5 õppetundi või rohkem,
siis tuleb sooritada arvestustöö kursusel õpitud materjali põhjal.

 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida eelneval kokkuleppel õpetajaga 10 päeva jooksul.

Õppematerjalid:

 

Õpik: Inga Mangus "Давай!" - учебник русского языка для эстонской гимназии
Инга Мангус ДАВАЙ! - русская грамматика (теория и практика)

 keeltekool.eu/gumnaasium-menu/

Lisamaterjaliks õpetaja koostatud töölehed.

Video sellest, kuidas me seenel käisime