Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Kultuurisuuna tutvustuskursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 2
Aine: Kultuurisuuna tutvustuskursus
Nimetus: Kultuurisuuna tutvustuskursus
Õpetaja: Liina Nagel
Klass: 10KU
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

10. kultuuri klassi õpilased

Maht:

20

Eesmärgid:

Anda ülevaade kultuurivaldkonna erialadest. Tutvustada Tartu Ülikooli õppejõude ja nende erialasid, õppehooneid ning erialaspetsiifilisi asutusi. Suunata õpilast mõtlema edasistele karjäärivõimalustele. Arendada kriitilist mõtlemist, suulise eneseväljenduse ja avaliku esinemise oskust.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetamisel õpilane:
1) tunneb humanitaarvaldkonna põhiolemust;
2) on arendanud silmaringi oluliste valdkonna (õppe)asutuste ja esindajate osas;
3) oskab ennast analüüsida ja seostada konkreetse valdkonna tegevusega;
4) teeb järeldusi õppesuuna valiku ja karjäärivõimaluste kohta;
5) on arendanud üldistamisoskust;
6) oskab avalikult esineda ja teha olukorrale vastavalt keelelisi valikuid.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

TÜ õppejõud peavad loenguid ja nende juhendamisel toimuvad erinevad õppetegevused. Teemasid ja valdkondi: humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna ja õppimisvõimaluste tutvustus; maailma keelte ja kultuuride instituudi tutvustus ja muusikaviktoriin; foneetikalabori töö tutvustu; ajaloo uurimisest üldiselt ja Eestis, erinevatest allikatüüpidest, allikakriitikast; kirjandusmuuseumi, arhviivitööga tutvumine, Viljandi kultuuriakadeemia õppekavade tutvustus jm

Hindamine:

Hindamisel võetakse arvesse osalemist loengutes, õpimapi koostamist ja selle avalikku kaitsmist. Õpilane kirjutab ette antud struktuuri järgides igast kohtumisest ülevaate ja kursuse kui terviku põhjal kriitilise analüüsi, koostab läbimõeldud struktuuri silmas pidades õpimapi. Õpilane valmistab ette suulise esinemise kaitsmiseks.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpphinne kujuneb õpimapi kvaliteedi ja avaliku kaitsmise põhjal. Kui õpilane on puudunud 4–5 tundi, ei saa olla kursusehinne kõrgem kui „hea“; 6–9 tundi, siis „rahuldav“; 10 ja rohkem tundi, siis „mitterahuldav“. Kaitsmiskomisjonile jääb õigus tõsta hinnet suurepärase mapi ja esinemise korral, kui õpilane on puudunud mõjuval põhjusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kaitsmisele mitteilmumine tuleb kõne alla üksnes mõjuval põhjusel, mis tuleb aineõpetajaga enne kooskõlastada.

Õppematerjalid:

Õppejõudude slaidid, infomaterjalid.

Video sellest, kuidas me seenel käisime