Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: 20. sajandi kirjandus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 2
Aine: Kirjandus
Nimetus: 20. sajandi kirjandus
Õpetaja: Liina Nagel
Klass: 12LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

20 70-minutilist tundi

Eesmärgid:

kursuse õpetusega taotletakse, et
1. õpilasel kujuneb terviklik kirjandus- ja kultuurilooline teadmiste süsteem ning ajatelg antud perioodi kirjanduse kohta;
2. õpilane oskab eristada perioodi tähtsamaid voole, žanre ja autoreid ning nende teoseid;
3. õpilane seostab eesti kirjanduse arengut Euroopa, muu maailma kirjanduse arenguga;
4. õpilane tutvub poeetikaanalüüsi kujundikeele ja võtetega;
5. õpilane loeb kursuse vältel tervikuna läbi 4 selle perioodi autori teost.

Õpitulemused:

kursuse lõpus õpilane:
1. iseloomustab õppematerjalidele toetudes 20. sajandi kirjanduse tähtsamaid voole ja žanre ning autoreid ja nende teoseid;
2. nimetab 20. sajandi eesti kirjanduse tähtsamaid perioode, kirjanduslikke rühmitusi, olulisemaid autoreid ja nende teoseid;
3. seostab 20. sajandi eesti kirjandust Euroopa kirjanduse perioodide, voolude ja suundadega;
4. on läbi lugenud ja analüüsinud vähemalt neli 20. sajandi proosa-, luule- või draamateost, tunneb teoste ning nende autorite kohta üldises kultuuri- ja kirjandusloos;
5. võrdleb teoseid, tuues esile ühiseid ja eriomaseid jooni, mõistab ja hindab kirjandusteoste humaanseid, eetilisi ja esteetilisi väärtusi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

sajandivahetuse, 20. sajandi kirjanduse voolud ja suunad. Modernistlik proosa. „Kadunud põlvkond“. Elutõde ja kunstitõde. Kirjandus ja ühiskondlik-poliitilised vastuolud. Kirjandus ja ebaõiglus. Düstoopia. Margaret Atwood "Teenijanna lugu", George Orwell "1984", Aldous Huxley "Hea uus ilm", Ray Bradbury "451° Fahrenheiti". Eesti kirjandusrühmitused. Noor-Eesti. Siuru ja siurulased. Marie Underi jt luule. 20. sajandi eesti proosa. Pagulaskirjandus. Karl Ristikivi jt. Ristikivi "Imede saar". 1960.–1980. aastate proosa muutused. 1970.–1980. aastate uus põlvkond. Modernistlik draama. Absurditeater. 20. sajandi eesti draama. A. H. Tammsaare „Juudit“. 1960.–1970. aastate teatriuuendus Eestis. Maagiline realism, postmodernism. Modernism Eestis. Arvo Valtoni novellid ("Mustamäe armastus" jt) ja Mati Unti novellid ("Tühirand). Eesti ajalugu eesti romaanis. Jaan Kross, Viivi Luik. Modernism 1960.–1970. aastate luules. Luule poeetiline alltekst. Kassetipõlvkond. Mõisteid: absurdidraama, absurditeater, akmeism, avangardism, eksistentsialism, ekspressionism, futurism, grotesk, imažism, impressionism, kadunud põlvkond, kassetipõlvkond, maagiline realism, modernism, pagulaskirjandus, postmodernism, sümbolism, sürrealism, uusromantism.

Hindamine:

õpilane esitab õpetajale tunnitööd (protsessitööd: hinded on A/MA), osaleb tundides aruteludes, loeb kohustuslikku kirjandust: enne arvestust analüüsitakse teoseid: nii suulised kui ka kirjalikud tööd, valmistudes arvestuseks. 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

kursuse lõpus on arvestustöö. Tunnis lahendatakse ülesandeid, et valmistuda selleks. Peamiselt on arvestuses teoste analüüsi puudutavad küsimused. Kursuse hinne on max 3, kui õpilane jätab rohkem kui ühe kohustusliku tunni- või kodu(arvestatud/mittearvestatud märkega)töö tegemata. Kui kontakttundidest on puudutud 6 ja rohkem tunde, siis kursusehinne on max "hea" ehk 4. Kooliastme hinne: aritmeetiline keskmine kõikide kirjanduse kursuste peale, kui hinne kahevahel, siis saavad määravaks 12. klassi kirjanduse kursuste hinded.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

arvestust saab järele vastata 1 korra (sellisel juhul kirjalik + suuline vastamine). Tunni- ja kodutöödel on tähtajad (põhjendatud hilinemine: kokkuleppel õpetajaga ajapikendus).

Õppematerjalid:

J. Kaus „20. sajandi kirjandus“, Annus jt „20. sajandi I poole eesti kirjandus“, Annus jt​ ​"Uuem​ ​eesti​ ​kirjandus", paljundatud töölehed ja materjalid õpetaja käest (materjali lisatakse ka Tera kausta).

Video sellest, kuidas me seenel käisime