Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Draamakursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Keel ja kirjandus
Periood: 2
Aine: Draamakursus
Nimetus: Draamakursus
Õpetaja: Liina Nagel
Klass: 10KU
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

10. kultuuriklassi õpilased

Maht:

iga nädal kontaktund + projektipäevad (kokku 20 tundi)

Eesmärgid:

mõista, mis on draamakunsti põhialused ja teatri tähendus meie kultuuris, saada teadmised eesti ja maailma teatri ajaloost, põhiteadmised avalikust esinemisest, oskused ennast väljendada teatrikeele ja vahendite kaudu (mõista paremini iseennast ja teisi), oskus valida lavale sobivat alusteksti ja planeerida rühmas lavastusprotsessi.

Õpitulemused:

kursuse lõpus õpilane
1) tunneb eesti teatri ajaloo põhijooni, tuues paralleele maailma teatri ajalooga;
2) leiab seoseid teatri ja kirjanduse, kujutava kunsti, teiste meediumide vahel, tajub nüüdisteatri olemust ning mitmekesisust, selle põhjuseid;
3) on vaadanud ja analüüsinud etendust, kirjutanud teatriarvustuse, rakendades õpitud mõisteid ja mõtestades lavastuses kasutatud teatrimärke (määrab lavastuse stiili, arvestades nii lavastaja, muusikakujundaja, kunstniku, valgus- ja kostüümikunstniku tööd kui ka näitlejate mängu);
4) on õppinud oma häält paremini tundma, erinevates rollimängudes ja tehnikaid testides arendanud oskust olla laval, kursuse lõpuks on õpilane saanud kogemuse alusteksti lavakeelde töötlemisel (lugenud eelnevalt draamatekste) ja rakendamisel ühisloomingus.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

kursuse jooksul saab õpilane ülevaate eesti teatri arenguloost (+paralleelide loomine eri maade teatritega), teatri funktsioonist, nüüdisteatri olemusest ja žanride mitmekesisusest; õpilane õpib vaatlema etendust teatrikeelele tuginedes. Praktilises pooles tehakse mitmeid häälel, žestidel, lavalisusel, improvisatsioonil põhinevaid harjutusi, analüüsitakse heli, hääle ja liikumise võimalikku mõju. Kursuse lõpuks valmib projektitööna ühisloomingul põhinev lavastus. Õppeülesanded Teras.

Hindamine:

õpilased vaatavad iseseisvalt vähemalt üht etendust ja kirjutavad teatrietenduse analüüsi, teevad individuaalseid ja paaristööna loovharjutusi, õpivad rühmas. Õpilane sooritab kursuse jooksul kolm arvestuslikku tööd (etenduse analüüsi kirjutamine, praktiline omaloominguline projekt (lavastus), iseseisev loominguline ülesanne).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

kursusehinne kujuneb arvestuslike hinnete põhjal. Arvestuslikud tööd peavad õpilasel olema positiivsele hindele sooritatud, et kursusehinne oleks positiivne (s.t vähemalt „3“)

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

kokkuleppel õpetajaga

Õppematerjalid:

õpetaja antud, juhendid on Teras

Video sellest, kuidas me seenel käisime