Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: 1.kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Hispaania keel (B1)
Nimetus: 1.kursus
Õpetaja: Katrin Tikko
Klass: 10IT, 10LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Hispaania keele huvilised.

Maht:

19-20 70-minutilist tundi

Eesmärgid:

Saada julgust ja entusiasmi uue võõrkeele õppimiseks; saada teadmisi hispaania ühiskonnast ja kultuurist; omandada hääldus, arusaam hispaania keele lauseehitusest; tutvumisel ja poes ostmisel vajaminev põhisõnavara; treenida tegusõnade pööramist olevikus.

Õpitulemused:

Õpilane oskab hääldada hispaaniakeelseid sõnu ja omab baasteadmisi lauseehitusest (sugu, mitmus, eitus, artiklid jmt) suudab anda isikuandmeid, küsida tutvumissituatsioonis küsimusi ning saab hispaania keeles oma ostud tehtud.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Teemad:  tutvumine, riigid, rahvad, viisakusväljendid, perekond, ametid, vanus, elukoht, välimus, keeled, poes ostmine, Hispaania regioonid.

Grammatika: hääldus, rõhk, sinatamine, teietamine; isikulised asesõnad, nimisõna sugu, mitmus; artiklid; põhiarvud; verbide reeglipärane pööramine olevikus; ebareeglipärased tegusõnad: ser, estar, tener, haber (hay); küsilause moodustamine, küsisõnad, omastavad ja näitavad asesõnad.

Hindamine:

Jooksvad hinded: väiksemad sõnavaratööd, tunnis hinnatavad dialoogid jm (vestlus)ülesanded, kirjand, veebiülesanded. Suuliste ülesannete juures hinnatakse eelkõige kõneleja aktiivsust ja sõnavara rohkust (grammatika ja hääldus ei ole niivõrd olulised). Ka on igas kursuses 1-3 arvestuslikku tööd, mis sisaldavad nii grammatikat kui sõnavara. 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinde kujuneb nii jooksvatest kui arvestuslikest hinnetest, kusjuures viimased on suurema kaaluga. Arvestuslikud tööd tuleb sooritada vähemalt hindele rahuldav.

Osalemine tundides võib kursusehinnet mõjutada (näiteks aktiivne osalemine võib kursusehinnet tõsta, samas kui märkimisväärne puudumine toob kaasa lisatöö).

 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused likvideeritakse jooksvalt, õpetajaga eelnevalt kokku leppides.

Õppematerjalid:

Materjalid jagab õpetaja jooksvalt, oluline on need koguda süsteemselt õpimappi ja õpimapp alati tundi kaasa võtta. Veebitugi: https://www.profedeele.es/a1/ www.duolingo.com, http://cvc.cervantes.es/ keel.punkt.ee

Video sellest, kuidas me seenel käisime