Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: 2. kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Hispaania keel
Nimetus: 2. kursus
Õpetaja: Katrin Tikko
Klass: 10KU, 10TE, 11KU, 11TE
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Osalejad on läbinud 1. kursuse.

Maht:

19-20 70-minutilist kontakttundi

Eesmärgid:

Saada teadmisi hispaania kultuuriruumist, parandada hääldust, harjutada kuulamist, omandada hotelli reserveerimisel ja tee küsimisel-juhatamisel vajaminev põhisõnavara, osata rääkida oma päevaplaanist ja huvidest. Harjutada arve, kellaaega, küsimuste esitamist. Treenida ebareeglipäraste tegusõnade pööramist olevikus ja käskivat kõneviisi.

Õpitulemused:

Õpilane saab hakkama hotellitoa reserveerimisega ja tee küsimise-juhatamisega, oskab rääkida oma huvidest ja igapäevastest tegevustest, esitada eelpoolnimetatud teemadega seotud küsimusi.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Teemad: eluase, asjad ruumis, asukoht; teejuhatus, liiklemine; hotellitoa reserveerimine; kellaaeg, nädalapäevad; oma päevaplaanist rääkimine. Hispaania ajaplaanid/elurütm; huvid, arvamuse avaldamine, ametid, sagedusmäärused

Grammatika: kohamäärused, omadussõna ühildumine soos ja arvus, sagedamini esinevad eessõnad, järgarvud, käskiv kõneviis teejuhatuses, verbide ebareeglipärane pööramine olevikus, enesekohased tegusõnad.

Õppetöös kasutatakse erinevaid keelemänge, töötakse nii paaris kui väiksemates gruppides (info kogumine suhtluse käigus, kõnesituatsioonide läbimängimine).

Hindamine:

Jooksvad hinded: tunnis hinnatavad dialoogid, paar väikest kirjandit. Suuliste ülesannete ja vastamistega püütakse arendada õpilases esinemisjulgust. Hinnatakse eelkõige kõneleja aktiivsust ja sõnavara rohkust (grammatika ja hääldus ei ole niivõrd olulised).

Ka on igas kursuses 3-4 väikest arvestuslikku tööd, mis sisaldavad sõnvara (umbes 25 sõna-väljendit) kui grammatikat (paari tegusõna peast pööramine).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb nii jooksvatest kui arvestuslikest hinnetest, kusjuures viimased on suurema kaaluga. Arvestuslikud tööd peavad olema sooritatud vähemalt hindele rahuldav.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused likvideeritakse jooksvalt, õpetajaga eelnevalt kokku leppides.

Õppematerjalid:

Materjalid jagab õpetaja jooksvalt, oluline on need koguda süsteemselt õpimappi ja õpimapp alati tundi kaasa võtta. Veebitugi: www.duolingo.com, http://cvc.cervantes.es, keel.punkt.ee. https://www.profedeele.es

Video sellest, kuidas me seenel käisime