Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: 1. kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Prantsuse keel (B1)
Nimetus: 1. kursus
Õpetaja: Katrin Tikko
Klass: 10KU, 10ME, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

On varem õppinud prantsuse keelt B-keelena

Maht:

19-20 70-minutilist tundi

Eesmärgid:

Arendada sotsiaalseid oskusi: õpingukaaslastest huvitumist, kuulamist, koostööd. Meelde tuletada ja kinnistada põhikoolis õpitud baassõnavara ja -grammatikat. Julgustada õpilast vestlema, küsimusi esitama, oma arvamust avaldama. Korrata ja laiendada järgnevate teemade sõnavara: enesetutvustus, huvid, igapäevategevused, eelistused, ostud (söök, tellimine restoranis). Korrata ja kinnistada kindla kõneviisi olevikku, tulevikku, lihtminevikku (passé composé), käskivat kõneviisi ja asesõnu. Parandada hääldust, harjutada kuulamist.

Õpitulemused:

Õpilane julgeb esitada küsimusi, suudab rääkida oma huvidest, igapäevastest tegevustest, avaldada arvamust, sooritada igapäevaoste. Õpilane teadvustab toidu raiskamisega seotud ülemaailmset probleemi ning isiklikke valikuvõimalusi probleemi lahendamiseks. Oskab kasutada olevikku, lihtminevikku (passé composé) ja tulevikku.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Vestlusteemad: enesetutvustus, huvid, eelistused, arvamuse avaldamine, igapäevategevused, ostud.
Grammatika: olevik, tulevik, käskiv kõneviis, passé composé, näitavad ja otsesihitise asesõnad (le, la, l’, les, en; cette, ce, cet, ces; celui-ci, celle-là jt).

Hindamine:

Jooksvad hinded: järjepidev sõnavara vastamine ja vestlusülesanded. Samuti on igas kursuses 1-2 arvestuslikku tööd, mis sisaldavad nii grammatikat kui sõnavara kasutamist, ning üks pikem arvestuslik kirjand.
Suulistes ülesannetes hinnatakse eelkõige kõneleja julgust, aktiivsust ja sõnavara rohkust (grammatika ja hääldus ei ole niivõrd olulised).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinde kujuneb nii jooksvatest kui arvestuslikest hinnetest, kusjuures viimased on suurema kaaluga. Arvestuslikud tööd ja dialoogid peavad olema sooritatud positiivsele hindele.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused likvideeritakse jooksvalt, õpetajaga eelnevalt kokku leppides.

Õppematerjalid:

Materjalid jagab õpetaja jooksvalt, oluline on need süsteemselt koguda õpimappi ja õpimapp alati tundi kaasa võtta. Allikad: Totem 2,3 A2-B; FLE Vocabulaire essentiel du français B1; CLE Grammaire progressive du français A2-B1; FOCUS Grammaire du français A1-B1.
Veebitugi: https://www.lepointdufle.net/p/apprendre_le_francais.htm, www.duolingo.com, http://apprendre.tv5monde.com/, keel.punkt.ee 

Video sellest, kuidas me seenel käisime