Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: 4. kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Prantsuse keel (B1)
Nimetus: 4. kursus
Õpetaja: Katrin Tikko
Klass: 11IT, 11KU, 11ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

On varem õppinud prantsuse keelt B-keelena

Maht:

19-20 70-minutilist tundi

Eesmärgid:

Treenida kahe lihtmineviku (imperfekt + passé composé) kooskasutamist. Korrata/õppida enneminevikku. Kinnistada minevikuaegade kasutamist igapäevaelust jutustamisel.

Vaadata üle minevikuaegade muutumine kaudses kõnes ning harjutada kuuldud informatsiooni edasi andmist, kinnistades seeläbi varem õpitud lihtminevikke ja enneminevikku.

Harjutada kuulamist, kuuldu oma sõnadega edasi andmist ja oma arvamuse lisamist. Katsetada ka keerulisema õpikuvälise (st. mittekohandatud) informatsiooni mõistmist (päevauudised).
Õppida-laiendada järgnevate teemade sõnavara: (kunstnike) biograafiad, kliima soojenemine.
Aineülesed eesmärgid: väärtustada kunsti, oma vastutuse tunnetamine keskkonda puudutavas käitumises.

Õpitulemused:

Õpilane oskab oma sõnadega edastada kuuldud informatsiooni muutes lihtmineviku enneminevikuks (kaudne kõne) ja teab kriteeriume, mille põhjal valida kahest lihtminevikust õige vorm. Ta teadvustab loodussäästliku eluviisi olulisust ning suudab kirjeldada omapoolset panust kliima soojenemise vähendamiseks.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Vestlusteemad: biograafiad, kliima soojenemine, loodussäästlik käitumine.
Grammatika: valik kahe lihtmineviku vahel; enneminevik; minevikuaegade kasutamine kaudses kõnes.

Hindamine:

Jooksvad hinded: sõnavara vastamine, vestlusülesanded, esitlused, mõned iseseisvad kirjalikud tööd, veebiülesanded. Kursuse jooksul toimub ka 1-2 arvestuslikku tööd, mis sisaldavad nii grammatikat kui sõnavara kasutamist.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb jooksvatest ja arvestuslikest hinnetest, kusjuures viimased on suurema kaaluga. Kursusehinde saamiseks peavad arvestuslikud tööd olema sooritatud vähemalt hindele rahuldav. Puudutud tundide sõnavara tuleb järele vastata. Osalemine tundides võib kursusehinnet mõjutada (aktiivne osalemine võib kursusehinnet tõsta, samas kui märkimisväärne puudumine toob kaasa lisatöö).

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused likvideeritakse jooksvalt, õpetajaga eelnevalt kokku leppides.

Õppematerjalid:

Materjalid (allikad: Totem A2;  Alter Ego B1, CLE Grammaire progressive du français A2-B1; FOCUS Grammaire du français A1-B1; ) jagab õpetaja jooksvalt, oluline on need süsteemselt koguda õpimappi ja õpimapp alati tundi kaasa võtta.

Veebitugi: https://www.lepointdufle.net/p/apprendre_le_francais.htm

Video sellest, kuidas me seenel käisime