Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Geomeetria II,XIII kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 2
Aine: Lai matemaatika
Nimetus: Geomeetria II,XIII kursus
Õpetaja: Svetlana Goidina
Klass: 12IT, 12KU, 12LO, 12TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

19-20 auditoorset tundi

Eesmärgid:

Õpilane:

väärtustab hoolsust, süstemaatilisust, järjekindlust, püsivust ja on tolerantne kaaslaste suhtes;
arendatakse püsivust, objektiivsust, täpsust ja töökust; suudab tunnetada loogilise mõttekäigu elegantsi;
väljendab oma mõtet selgelt, lühidalt ja täpselt ning formaliseerib tavakeeles infot ning vastupidi;
suudab kasutada matemaatilist keelt, arendatakse analüüsimise, ratsionaalsete võtete otsingu ja tulemuste kriitilise hindamise oskusi;
oskab kasutada teema käsitlemiseks vajalikku tarkvara.

Õpitulemused:

Kursuse lõpul õpilane:
1) kirjeldab hulktahukate ja pöördkehade liike ning nende pindalade arvutamise valemeid;
2) tuletab silindri, koonuse või kera ruumala valemi;
3) kujutab joonisel prismat, püramiidi, silindrit, koonust ja kera ning nende lihtsamaid lõikeid tasandiga;
4) arvutab kehade pindala ja ruumala ning nende kehade ja tasandi lõike pindala;
5) kasutab hulktahukaid ja pöördkehi kui mudeleid ümbritseva ruumi objekte uurides.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Prisma ja püramiid, nende pindala ja ruumala, korrapärased hulktahukad. Pöördkehad; silinder, koonus ja kera, nende pindala ja ruumala, kera segment, kiht, vöö ja sektor. Ülesanded hulktahukate ja pöördkehade kohta. Hulktahukate ja pöördkehade lõiked tasandiga. Rakendusülesanded.


Iseseisvad tööd tulevad kursusel jooksvalt (näiteks kodused tööd). Nii puudunud kui ka tunnis kohal olnud õpilane peab enne järgnevat tundi tegema omane selgeks eelneva tunni materjalid, olenemata sellest, kas seda klassis kodutööna öeldakse või Stuudiumisse kirja pannakse.

Hindamine:

Tööde hindamisel lähtutakse järgnevatest hindepiiridest:
5 - 90%-100%; 4 - 75%-89%; 3 - 50%-74%; 2 - 20%-49%; 1 - 0%-19% (sh tegemata töö).

Kontrolltööde puhul lähtutakse matemaatikateadmiste üldisest seotusest, seega võib töös küsida lisaks antud ainepassis kirjeldatud sisule ja õpiväljunditele ka eelnevatel kursustel õpitud elemente.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Hindamine toimub 13. kursuse ühe kontrolltöö põhjal. Kontrolltöö peab olema sooritatud positiivsele hindele.
Arvestan ka õpilase pidevat arengut, aktiivset tööd tunnis ja kodus.
Kui õpilane jääb töö kirjutamisel vahele kõrvalise abi kasutamisega, siis hinnatakse tööd 1, see töö järelvastamisele ei kuulu.


Kooliastmehinne kujuneb kõigi kohustuslike matemaatika kursuste hinnete aritmeetilise keskmise alusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Hindeid ja võlgnevusi saab õpilane likvideerida järelvastamise tunni ajal, üldjuhul 10. päeva jooksul, pärast hinde saamist. Ebaõnnestunud tööd saab uuesti sooritada vaid korra. 

Kui õpilane saab mitterahuldava kursuse hinde, siis arutatakse lisavõimaluse andmist õppenõukogus.
Selleks peab õpilane esitama õppejuhile vastava sooviavalduse. Kui soov rahuldatakse, siis õpilane saab sooritada kursuse arvestustöö, mille maht on terve kursus ja seda saab sooritada uue perioodi alguses järelvastamise ajal.

Õppematerjalid:

1) Lepmann, L jt Matemaatika XII klassile, Koolibri 2013;
2) Lepmann, L jt Ülesandeid gümnaasiumi matemaatika riigieksamiks valmistumisel, Koolibri 2015;

Video sellest, kuidas me seenel käisime