Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Integraal. Planimeetria

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 2
Aine: Lai matemaatika
Nimetus: Integraal. Planimeetria
Õpetaja: Helgi Suurmets
Klass: 12KU, 12LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

19x70 min

Eesmärgid:

Õpilane kasutab matemaatilist keelt, väljendab oma mõtteid ja lahenduskäike selgelt ja täpselt, koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid õpitulemuste omandamiseks.

Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:
 
1) selgitab geomeetriliste kujundite ja nende elementide omadusi, kujutab vastavaid kujundeid joonisel; uurib IKT vahendite abil geomeetriliste kujundite omadusi ning kujutab vastavaid kujundeid joonisel;
2) selgitab kolmnurkade kongruentsuse ja sarnasuse tunnuseid, sarnaste hulknurkade omadusi ning kujundite ümbermõõdu ja pindala arvutamist;
3) lahendab planimeetria arvutusülesandeid (samuti lihtsamaid tõestusülesandeid);
4) kasutab geomeetrilisi kujundeid kui mudeleid ümbritseva ruumi objektide uurimisel.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

 Hulknurk, selle liigid. Kumera hulknurga sisenurkade summa.
Hulknurkade sarnasus. Sarnaste hulknurkade ümbermõõtude suhe ja pindalade suhe. Hulknurga sise- ja ümberringjoon. Rööpkülik, selle eriliigid ja omadused. Trapets, selle liigid. Trapetsi kesklõik, selle omadused.
Kesknurk ja piirdenurk. Thalese teoreem. Ringjoone lõikaja ning puutuja.
Kõõl- ja puutujahulknurk. Kolmnurga pindala. Rakenduslikud geomeetriaülesanded.
Iseseisev töö: Õpilane peab tegema ära Stuudiumis märgitud kodused tööd ning õppima selgeks kõik valemid ja mõisted, mida tunnis käsitletud on, ka siis, kui seda pole Stuudiumis eraldi rõhutatud.

Hindamine:

Hindamine toimub kontrolltööde/tööd põhjal; arvestatakse ka õpilase arengut ja tunnis kaasategemist. Kontrolltööde ajad lepitakse õpilastega varasemalt kokku. Kõik tööd peavad olema tehtud.Kontrolltööde hindamisel lähtutakse järgnevatest hindepiiridest: 5 -> 90-100%, 4 -> 70-89%, 3 -> 50-70%, 2 -> 20-49%, 1 -> 0-19% (sh tegemata töö).

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hinne(lõpptulemus)kujuneb kursuse jooksul tehtud tööde põhjal
Kui õpilane ei ole rahul oma kursuse jooksul välja kujunenud kursusehindega, siis on võimalik teha arvestustöö kogu kursuse materjalile

Kooliastme hinne kujuneb kõigi kohustuslike matemaatika kursuste hinnete aritmeetilise keskmise alusel.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:


Järeltööd on võimalik teha kontrolltööle, mis on kas tegemata või sooritatud hindele  2
Järeltööd ei ole võimalik teha sellisele tööle, mille puhul õpilane jäi vahele kõrvalise abi kasutamisega.
Järeltööd saab teha üldise järelvastamise tunni ajal, registreerumisega Stuudiumis, erandina õpetajaga individuaalselt kokkulepitud ajal .
 

Õppematerjalid:

L.Lepmann, t.Lepmann, K. Velsker"Matemaatika 11. klass, "Matemaatika 12 klass"

"Matemaatika ülesannete kogu keskooli lõpueksamiks valmistamiseks"

Video sellest, kuidas me seenel käisime