Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Võrratused,trigonomeetria I

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 2
Aine: Lai matemaatika
Nimetus: Võrratused,trigonomeetria I
Õpetaja: Helgi Suurmets
Klass: 10IT, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

19-20 auditoorset tundi

Eesmärgid:

Õpilane:
1) selgitab võrratuse omadusi ning võrratuse lahendihulga mõistet;
2) selgitab võrratuste lahendamisel rakendatavaid samasusteisendusi;
Võrratuse mõiste ja omadused.
Oluline on, et õpilane oskab tekstiga antud võrratusi kirja panna, teab, mida tähendavad mõisted mittenegatiivne, mittepositiivne, negatiivne, positiivne jms.
Tähtis on ka järelduse teadmine, et võrratuse liikmeid võib viia ühelt poolelt teisele, muutes üleviidava võrratuse märgi vastupidiseks.
Vaja on teada ahelvõrratust ja selle tähendust
Hästi on vaja selgeks saada võrratuse omadused ning samasusteisendused, eriti võrratuse poolte korrutamine ja jagamine negatiivse arvuga.
3) lahendab lineaar-, ruut- ja murdvõrratusi;
4) oskab kasutada võrratuste lahendamisel intervallmeetodit;
Lineaarvõrratused.
5)Ruutvõrratused.
6)Lihtsamad murdvõrratused.
7)Intervallmeetod.
8)Murdvõrratuse puhul peab meeles pidama, et võrratuse pooli ei tohi läbi korrutada ühise nimetajaga ega mingi muu avaldisega.
Lahendada ka tekstiga ülesandeid, kus võrratuse peab ise koostama.
9) leiab taskuarvutil teravnurga trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste järgi nurga suuruse;
10) lahendab täisnurkse kolmnurga;
11) kasutab täiendusnurga trigonomeetrilisi funktsioone;
Täiendusnurga trigonomeetrilised funktsioonid.
Täiendusnurga valemid on soovitatav tuletada täisnurksest kolmnurgast.
12) kasutab lihtsustamisülesannetes trigonomeetria põhiseoseid.
Trigonomeetrilised põhiseosed täisnurkses kolmnurgas
Põhiseosed ,
Lihtsustamisülesanded trigonomeetria põhiseoste kohta ei tohi olla keerulised, kuid õpilased peavad ära tundma ka seoste teisendusi, nt .

Õpitulemused:

Õpilane oskab lahendada 1)lineaarvõrratust, 2)lineaarvõrratusesüsteeme, 3)ruutvõrratust, 4)kõrgemat järku võrratust, kasutades intervallmeetodit, 5)murdvõrratusi 6) koostada teksti järgi võrratust, võrratusesüsteemi ja neid lahendada 7)leiab taskuarvutil teravnurga trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste järgi nurga suuruse;
9) lahendab täisnurkse kolmnurga;
10) kasutab täiendusnurga trigonomeetrilisi funktsioone;
11) kasutab lihtsustamisülesannetes trigonomeetria põhiseoseid.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Õpilane oskab lahendada
1)lineaarvõrratust,
2)lineaarvõrratusesüsteeme,
3)ruutvõrratust,
4)kõrgemat järku võrratust, kasutades intervallmeetodit,
5)murdvõrratusi
6) koostada teksti järgi võrratust, võrratusesüsteemi ja neid lahendada
7)leiab taskuarvutil teravnurga trigonomeetriliste funktsioonide väärtused ning nende väärtuste järgi nurga suuruse;
9) lahendab täisnurkse kolmnurga;
10) kasutab täiendusnurga trigonomeetrilisi funktsioone;
11) kasutab lihtsustamisülesannetes trigonomeetria põhiseoseid.

Hindamine:

Hindamine toimub kursuse joosul tehtud tööde põhjal, kõik kursuse jooksul tehtud tööd peavad olema sooritatud, mittetehtud töö hinnatakse"1"

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hinne kujuneb tehtud tööde põhjal. Kui õpilasel on soovi saada paremat kursuse hinnet, siis on võimalus teha arvestustöö kogu kursuse jooksul õpitud materjalile

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kursuse joosul tehtud kõik tööd peavad olema tehtud, mittesooritatud töö hinnatakse "1", võlgnevusija hindeid  saab likvideerida järelevastamise tunni ajal või õpetajaga kokkulepitud ajal.

Õppematerjalid:

L.lepmann, T.Lepmann, K.Velsker"Matemaatika X klassile"

Video sellest, kuidas me seenel käisime