Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Võrratused . Trigonomeetria I

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 2
Aine: Kitsas matemaatika
Nimetus: Võrratused . Trigonomeetria I
Õpetaja: Helgi Suurmets
Klass: 10KU
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

kõik tunnid on auditoorsed

Eesmärgid:

Õpilane oskab
1) lahendad lineaarvõrratust, lineaarvõrratuse süsteeme kui ka ruutvõrratust
2) lihtsustada trigonomeetrilisi avaldisi
3) joonistada trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid ning lugeda funktsiooni graafikuid
4) lahendada täisnurkset kui ka mistahes kolmnurka siinus- ja koosinusteoreemiga
5) kasutada pindala arvutamise erinevaid valemeid

Õpitulemused:

Õpilane
1)lahendab lineaar-ja ruutvõrratusi ning ühe tundmatuga lineaarvõrratuste süsteeme;
2)oskab lihtsustada lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi
3) oskab joonistada trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid ning lugeda neid graafikuid
4) oskab lahendada täisnurkset kolmnurka kui ka mistahes kolmnurka siinus- ja koosinusteoreemiga, kasutada erinevaid pindala arvutamise valemeid

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Õpilane: A)lahendab lineaar-, ruut-või lineaarvõrratuse süsteeme;

Õpilane: B) teisendab kraadimõõdus antud nurga radiaanmõõtu ja vastupidi; nurga mõiste üldistamine, radiaanmõõt.
1) saab aru mõistetest alghaar, lõpphaar, positiivnenurk ja negatiivne nurk
2) oskab määrata, mis veerandi nurgaga on tegemist;
3) teisendab kraade radiaanideks ja vastupidi.
4) defineerib mistahes nurga siinuse, koosinuse ja tangensi;
5) täiendusnurga trigonomeetria 
6)Korratakse täisnurkse kolmnurga teravnurga trigonomeetriat ja täisnurkse kolmnurga lahendamist.
7) Mis tahes nurga trigonomeetrilised funktsioonid (sinα, cosα, tanα), nende väärtused nurkade 
8) oskab taskuarvutiga leida nurga trigonomeetriliste funktsioonide väärtusi ja vastupidi
9)Negatiivse nurga trigonomeetrilised funktsioonid.
10)vaadeldes trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid;
11) loeb trigonomeetriliste funktsioonide graafikuid;Funktsioonide y=sinx, y=cosx ja y=tanx graafikud piirkonnas [–2π; 2π]
12)oskab etteantud trigonomeetriliste funktsioonidegraafikutelt leida etteantud vahemikus määramispiirkonna ja muutumispiirkonna,leida etteantud funktsiooni väärtustele vastavaid nurki, nullkohti, positiivsus-ja negatiivsuspiirkondi ning perioodilisust;4) teisendab lihtsamaid trigonomeetrilisi avaldisi

Hindamine:

Hindamine toimub tööde põhjal

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hinne kujuneb kursuse jooksul tehtud tööde hinnete põhjal.Ükski töö ei tohi jääda tegemata.Juhul kui õpilane soovib oma kursuse hinnet parandada, siis tuleb teha töö kogu kursuse materjalile

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi saab likvideerida järelevastamise tunni ajal või õpetajaga individuaalselt kokkulepitud ajal

Õppematerjalid:

L.Lepmann, T. Lepmannn, K.Velsker "Matemaatika 10. klassile"

Video sellest, kuidas me seenel käisime