Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Saksa keel IV kursus

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Saksa keel (B1)
Nimetus: Saksa keel IV kursus
Õpetaja: Ingrid Urb
Klass: 11IT, 11KU, 11ME
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Läbitud kõik eelnevad kolm kursust

Maht:

Kursuse maht on 19 tundi x70 minutit

Eesmärgid:

Eesmärgiks on kinnistada A2-B1 keeleoskustase kõigis osaoskustes,et suhelda nii era-kui tööalaselt. Õpilane suudab omandatud keeleoskust iseseisvalt edasi arendada ja suudab aru saada võõrkeelsest kõnest ning vestlusest,oskab ennast kirjalikult väljendada õpitud temaatika piires,omandab lugemisvilumuse,mõistab ja oskab tõlgendada erinevaid tekste,julgeb suhelda õpitavas võõrkeeles.

Õpitulemused:

Õpilane saab aru lühikestest tekstidest ja oskab sealt leida spetsiifilist infot.Õpilane oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid,et kirjeldada oma perekonda,elutingimusi,teisi inimesi, oskab teha ettepanekuid ja neid tagasi lükata.Grammatikas on omandatud küll põhivara,kuid lausete koostamisel esineb ikka veel vigu.Oskab koostada õpitud sõnavara baasil lühikesi kokkuvõtteid ja lihtsat isiklikku kirja ning poolformaalset kirja.Kuulamisel saab aru lihtsate vestluste ja teadete sisust

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Üldteema:Inimene ja ühiskond":alateemad " "Rahvused ja kultuurilised erinevused, maad ja rahvused"; "Tarbimisharjumused, reklaam,ostlemine ja raha"; "Reisimine ja liiklus";Keelelised teadmised:vastandavad sidesõnad;umbisikuline tegumood modaalverbidega, omadussõnade võrdlemin,tingiva kõneviisi minevik; ennemineviku kasutamine, kaheosalised sidesõnad. Iseseisvaks tööks on sõnavara õppimine Quizleti abil, kodused tõlkeharjutused ja grammatikaharjutused.

Hindamine:

Hindamise aluseks on PGS ja gümnaasiumi riiklik õppekava.Õpitulemusi hinnatakse kursuse lõpus kokkuvõtvalt viie palli süsteemis.Eraldi hinnatakse suulisi vastuseid.Sõnavara ja keelelisi teadmisi kontrollitakse kirjalike töödega vastava teema lõpus.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hinne kujuneb jooksvate hinnete,suuliste vastuste ja kontrolltööde (kursuse jooksul vähemalt 3)hinnete tulemusena.Hindamisel arvestatakse ka õpimotivatsiooni,õpilase individuaalset arengut ja tundides osalemist.Suuline vastus on võrdväärne kontrolltööga.Kursuse hinne"väga hea" ja "hea"eeldab,et jooksvates hinnetes ei tohi olla ühtegi mitterahuldavat.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Järeltööd toimuvad kooli päevakavas määratud tingimustel ja korras.Võimalik on järelvastamine ka õpetajaga kokkuleppel.

Õppematerjalid:

Õpikuna on kasutuse õppematerjal "Spektrum" koos töövihiku ja meediapaketiga.Kasutusel on ka erinevad sõnastikud,harjutusmaterjal internetist ja "Deutsche Welle" materjalid.Sõnavara õppimiseks kasutatkse programmi"Quizlet

Video sellest, kuidas me seenel käisime