Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Praktiline keemia II

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Loodusained
Periood: 2
Aine: Praktiline keemia
Nimetus: Praktiline keemia II
Õpetaja: Aleksandr Kirpu
Klass: 11ME
Staatus: Suunakursus
Osalejate kriteeriumid:

Kohustuslik suunakursus 11. kl TE, ME ja LO suunale.

Maht:

20 70-minutilist tundi, ~7 tundi auditoorse töö maht, 2 tundi kontrolltöid, ~10-11 tundi praktilised tööd.

Eesmärgid:

Üldeesmärgid:

Gümnaasiumi keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane:

1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;

2. arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning lahendab keemiaprobleeme loodusteaduslikul meetodil;

3. kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsib saadud teavet ning hindab seda kriitiliselt;

4. kujundab keemias ja teistes loodusainetes õpitu põhjal tervikliku loodusteadusliku maailmapildi, on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja keemiliste protsesside seaduspärasustest ning kasutab korrektselt keemia sõnavara;

5. rakendab omandatud eksperimentaalse töö oskusi ning kasutab säästlikult ja ohutult keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka igapäevaelus;

6. langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilismoraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse võimalikke tagajärgi;

7. suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi;

8. on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning kasutab keemias omandatud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetaja

• selgitab happelisust/aluselisust tänapäevase käsitluse järgi ning hindab lahuste pH väärtusi lahustunud ainete omaduste (pK) põhjal;

• selgitab tiitrimise põhimõtet ja omab ettekujutust ainete sisalduse määramise võtetest lahuses;

• selgitab puhverlahuste põhimõtet ning nende rolli tehnoloogilistes protsessides ja eluslooduses;

• omab ettekujutust tähtsamatest võtetest edukaks laboratoorse töö sooritamiseks;

• oskab lahendada keerukamaid arvutusülesandeid keemias.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Praktilised tööd:

• süsivesinike ja nende derivaatide keemiliste omaduste võrdlemine;

• hüdrofiilsete ja hüdrofoobsete ainete vastastiktoime veega;

• ekstraheerimise võtted;

• kromatograafiline ainete eraldamine;

• teemakohase lühikokkuvõtte koostamine internetist jm teabeallikatest leitud materjali põhjal;

• erinevate lahuste tiitrimine ja ainete sisalduse määramine lahuses (nt C-vitamiin mahlas jms);

• teemakohased uurimuslikud eksperimentaalsed tööd;

• erinevate arvutusülesannete lahendamine.

Hindamine:

Hindamismeetodid ja – kriteeriumid:

Kursuse jooksul toimub 2 arvestuslikku kontrolltööd. Kontrolltöö on laboritööde ja auditoorse töö käigus omandatud materjali omandamise kontrollimise töö.

Kolmas hinne kujuneb praktilistest töödest osalemisest ja korralikult vormistatud protokollide esitamisest. Mõjuva põhjuseta õigeaegselt esitamata protokolle ja töid ei arvestata! Protokollid peavad olema vormistatud paberkandjal tunni lõpuks või järgmiseks tunniks. Praktilised tööd toimuvad laboris. Laboritöid järgi või ette vastata ei saa.

Arvestuslike laboratoorse tööde tundidest võib puududa maksimaalselt kuni 50% tundidest (10-11 töö puhul kuni 5-st tunnist)! Vastava ülevaatega tabel on Stuudiumi Teras. Kui tööd pole esitatud, siis antud tunni eest pannakse puudumine ja töö on mittearvestatud. Kui töö on vormistatud lohakalt või vigaselt, siis võimaldab õpetaja antud tööd kolme tööpäeva jooksul uuesti esitada. Kui õpilasel on praktilistest töödest puudumisi juba rohkem, siis langeb ka vastav hinne iga puudumisega 1 hinde võrra.

Praktilise keemia tundi õpilane ei hiline, sest tunni alguses räägitakse ja selgitatakse tööga seotud ohutusnõudeid ja võimalikke kitsaskohti. Kui õpilane jääb sellest ilma, siis võib seada ohtu nii õpetaja kui ka kõik klassis viibijad! Hilinemise korral tundi lihtsalt ei saa. Laboritunnis on lubatud viibida ainult kittliga. Kui kittel läheb katki või kaob ära, siis tuleb enne tunni algust küsida omale uus kittel ja kanda seda igas tunnis kaasas.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse kokkuvõtliku hinde panemisel arvestatakse kontrolltööde (2 tk) ja praktiliste tööde eest saadud arvestuslikku keskmist hinnet (üldjuhul vastavalt kokku 3 hinnet).

Kontrolltööde hindamise skaala: 100-90% lõpp-punktidest- hinne 5

89-75% - hinne 4

74-50% - hinne 3

49-...% - hinne 2

Olümpiaadist või muust ainealastest võistlustest osavõtmisel võib õpetaja õpilase vabastada kontrolltöö tegemisest ja hinnata tööd hindega „5“ (väga hea).

Kokku on meditsiinisuunal 5 keemia kursust. See praktiline keemia on neljas kursus gümnaasiumis.

NB! Tundi hilinemine pole lubatud, sest tunni alguses selgitatakse töö põhimõtet ja lisaohutusnõudeid. Kui hilined, siis see võib põhjustada ohtu nii kaasõpilasele kui õpetajale. Laboritunnis on lubatud viibida ainult kittliga.

  • Kui tuleb pikem distantsõpe, siis hindamise kriteeriumid muutuvad.
Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Mitterahuldavate või tegemata jäänud kontrolltööde vastamiseks tuleb kasutada järele vastamiseks ettenähtud aega ja korda (neljap. 6 tund). Perioodi lõpus saab kontrolltöid vastata arvestuste nädalal, selleks ettenähtud eraldi ajal.

Perioodi lõpus arvestuste nädalal (eraldi aeg) lubab õpetaja vastata ka ühte sellist kontrolltööd, mille hinne on 3 või 4. Kui see annab õpilasele võimaluse saada parem kursuse hinne. Hinde 3 või 4 asemele läheb päevikusse uus hinne, isegi kui see on halvem.

Kui kontrolltööst puudud või oled haige, siis järele vastamiseks on üks võimalus kogu perioodi jooksul. Esitamata/tegemata kontrolltöö kohale ilmub Stuudiumis T-märk. Vastamata töö korral muutub see perioodi lõpus hindeks 1 („nõrk“). Laboritööde esitamise statistikat saad jälgida Stuudiumis Teras. Laboritöid uuesti teha ja järele vastata ei saa (va ENNE esitamise tähtaega kirjalikult kokku lepitud tingimused. Nt kui õpilane haigestub ja ei saa esitada parandustööd tähtajaks. Teistel juhtudel igasuguses erisused on välistatud ja vaidlustamisele ei kuulu!) Laboritööde koondhinnet parandada ja uuesti teha ei saa, sest tegemist on õppeprotsessi hindega.

Kui õpilane paneb ennast kirja järele vastamisele ja kohale ei tule, siis tuleb sellest teavitada aineõpetajat ja järele vastamise õpetajat Tiiu Lääniste: tiiu.laaniste@tammegymnaasium.ee. Kui õpilane ei teavita, siis enam uuesti sama tööd vastata ei saa! Järeltööle registreerimisel peab teavitama aineõpetajat.

Kui õpilane saab mitterahuldava kursuse hinde, siis tuleb Stuudiumi Suhtluses selle korda aineõpetaja teavitus. Kui õpilane avaldab soovi seda kursust uuesti vastata, siis arutatakse lisavõimaluse andmist õppenõukogus. Selleks peab õpilane esitama õppejuhile ja aineõpetajale vastava sooviavalduse enne õppenõukogu. Kui soov rahuldatakse, siis õpilane saab sooritada kursuse arvestustöö, mille maht on terve kursus ja seda saab sooritada uue perioodi alguses järelvastamise ajal.

Õppematerjalid:

Õppematerjalid:  Keemia lühikursus gümnaasiumile (N. Katt)

Kui puudud, siis jälgi Stuudiumis koduseid töid ja tunnis läbitud teemat. Tunnis jagatud materjal tuleb ise leida kaasõpilastelt või otsida õpikust.

Iseseisvate tööde loetelu: Kui õpilasele antakse iseseisev töö, siis selle kohta tuleb eraldi juhis koduse töö alla Stuudiumis.

Konsultatsioon: Keemia konsultatsioonile tuleb registreerida Stuudiumis õpetaja poolt määratud aegadel, 2. perioodil toimuvad konsultatsioonid neljapäeviti kell 8.00.

Üks nädal enne kursuse lõppu konsultatsioone enam ei toimu.

 

Esialgsed kontrolltööde toimumise ajad:

Kontrolltöö nr 1: 11. jaanuaril 2024

Kontrolltöö nr 2: 22. veebruaril 2024

Arvestuste nädalasse jääb võimalus vastata kontrolltööd nr 1 või 2, kui need peaksid ebaõnnestuma ja enne pole saanud neljapäeviti vastata (järelvastamise ajal). Siis saab vastata veel ainult ühte tööd.

 

Erisused II perioodil, mis on hetkel aastaplaanis:

20.12.2023 - TTG jõulupidu, tunde ei toimu

25.-26.01.2024 - projektipäevad, tavapäraseid tunde ei toimu

1.02.2024 - õpilastel iseseisva õppimise päev (Kagu-Eesti riigigümnaasiumite õpetajatel koolituspäev)

23.02.2024 - lühendatud tundidega päev

Video sellest, kuidas me seenel käisime