Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Saksa keel algajaile

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Saksa keel (B1)
Nimetus: Saksa keel algajaile
Õpetaja: Ingrid Urb
Klass: 10IT, 10LO
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Kõigile, kes on motiveeritud õppima uut keelt.

Maht:

19 auditoorset tundi (1 tund 70 minutit)

Eesmärgid:

Läbimurre keeleoskuse saavutamises,omandatakse esmane keeleoskus ja teadmised õpitava keele kultuuriruumist.

Õpitulemused:

Arusaamine igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest,reageerimine lihtsatele küsimustele ja korraldustele,õpitud väljendite kasutamine oma vajaduste väljendamiseks

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Tähestik ja üldised hääldusreeglid,ülevaade keelesüsteemist.Mina ja teised: tervitused,enesetutvustus,elukoht ja aadress,perekond ja igapäevaelu:kalender,kellaajad,päevaplaan,poeskäik,menüü,toidu tellimine; Keelealased teadmised:tähestik,põhilised hääldusreeglid,artiklite kasutamise süsteem,tegusõna pööramine ja pöördelõpud,isikulise asesõna kasutamine,arvud ja järgarvud

Hindamine:

Suuline ja kirjalik hindamine(tunnikontroll,kontrolltöö,kodune töö,suuline vastamine)

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hinne kujuneb jooksvate hinnete ja kontrolltööde hinnete tulemusena.Kõik tööd peavad olema tehtud positiivsele hindele.Hinne "väga hea" ja "hea"kursusehindena eeldab,et hinnete seas ei tohi olla ühtegi mitterahuldavat.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevused likvideeritakse vastavalt koolikorraldusele ja ka õpetajaga kokkuleppel.

Õppematerjalid:

Anu Schulz"Saksa keele õpik algajaile" ja töövihik;sõnavara õppimiseks Quizlet;harjutusvara internetis(mein-deutschbuch.de jne.)YouTube

Video sellest, kuidas me seenel käisime