Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Anorgaanilised ained

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Loodusained
Periood: 2
Aine: Keemia
Nimetus: Anorgaanilised ained
Õpetaja: Aleksandr Kirpu
Klass: 11IT
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Kohustuslik kursus 11IT klassile.

Maht:

Arvestuslikult 20 70-minutilist tundi, ~18 tundi auditoorse töö maht ~2 tundi kontrolltööde tunnid.

Eesmärgid:

Üldeesmärgid:

Gümnaasiumi keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane:

1. tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus ning on motiveeritud elukestvaks õppeks;

2. arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning lahendab keemiaprobleeme loodusteaduslikul meetodil;

3. kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsib saadud teavet ning hindab seda kriitiliselt;

4. kujundab keemias ja teistes loodusainetes õpitu põhjal tervikliku loodusteadusliku maailmapildi, on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja keemiliste protsesside seaduspärasustest ning kasutab korrektselt keemia sõnavara;

5. langetab kompetentseid otsuseid, tuginedes teaduslikele, majanduslikele, eetilismoraalsetele seisukohtadele ja õigusaktidele, ning hindab oma tegevuse võimalikke tagajärgi;

6. suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning väärtustab tervislikku ja säästvat eluviisi;

7. on omandanud ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning kasutab keemias omandatud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetaja

1) seostab õpitud metallide keemilisi omadusi vastava elemendi asukohaga perioodilisustabelis ja

pingereas ning koostab sellekohaseid reaktsioonivõrrandeid (metalli reageerimine

mittemetalliga, veega, lahjendatud happe ja soolalahusega);

2) kirjeldab õpitud metallide ja nende sulamite rakendamise võimalusi praktikas;

3) teab levinumaid metallide looduslikke ühendeid ja nende rakendusi;

4) selgitab metallide saamise põhimõtet metalliühendite redutseerimisel ning korrosiooni metallide

oksüdeerumisel;

5) põhjendab korrosiooni ja metallide tootmise vastassuunalist energeetilist efekti, analüüsib

korrosioonitõrje võimalusi;

6) analüüsib metallidega seotud redoksprotsesside toimumise üldisi põhimõtteid (nt elektrolüüsi,

korrosiooni ja keemilise vooluallika korral);

7) lahendab arvutusülesandeid reaktsioonivõrrandite järgi, arvestades saagist ja lisandeid;

8) seostab tuntumate mittemetallide ning nende tüüpühendite keemilisi omadusi vastava elemendi asukohaga perioodilisustabelis;

9) lahendab keerukamate redoksreaktsioonide tasakaalustamise ülesandeid;

10) koostab õpitud mittemetallide ja nende ühendite iseloomulike reaktsioonide võrrandeid;

11) kirjeldab õpitud mittemetallide ja nende ühendite tähtsust looduses ja/või rakendamise võimalusi praktikas.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Õppesisu

METALLID:

Ülevaade metallide iseloomulikest füüsikalistest ja keemilistest omadustest. Metallide keemilise

aktiivsuse võrdlus; metallide pingerida. Metallid ja nende ühendid igapäevaelus ning looduses.

Metallidega seotud redoksprotsessid: metallide saamine maagist, elektrolüüs, korrosioon, keemilised

vooluallikad (reaktsioonivõrrandeid nõudmata). Saagise ja lisandite arvestamine moolarvutustes

reaktsioonivõrrandi järgi.

 

MITTEMETALLID:

Ülevaade mittemetallide füüsikalistest ja keemilistest omadustest olenevalt elemendi asukohast

perioodilisustabelis. Mittemetallide keemilise aktiivsuse võrdlus. Mõne mittemetalli ja tema ühendite

käsitlus (vabal valikul, looduses ja/või tööstuses kulgevate protsesside näitel).

Põhimõisted:

Allotroopia, sulam, maak, elektrolüüs, korrosioon, keemiline vooluallikas, saagis.

Hindamine:

Kursuse jooksul toimub kirjalikku 2 kontrolltööd (arvestuslik ajaline maht umbes 60 min).

Kontrolltöö hindamise skaala: 100-90% lõpp-punktidest- hinne 5

89-75% - hinne 4

74-50% - hinne 3

49-...% - hinne 2

Kolmas hinne kujuneb individuaalsete tööde esitamisest. Individuaalseteks töödeks on kohustuslikud e-töövihiku ülesanded HTM Moodle keskkonnas. Mõjuva põhjuseta õigeaegselt esitamata töid ei arvestata! (Näiteks interneti müstiline kadumine viimasel õhtul ei ole mõjuv põhjus, sest töö esitamiseks on nädal aega või isegi rohkem.)

Kui üks individuaalsetest töödest on õigeaegselt esitamata või tegemata või sooritatud alla 50 protsendilisele tulemusele, siis see hinne langeb ühe palli võrra. Kui kaks tööd on esitamata või tegemata või alla 50%, siis kahe palli võrra jne. Kõigi tööde hindeid ei saa kohe teada, sest õpetaja peab ülesandeid käsitsi ka hindama ja panema vastavad punktid. Neid teste eraldi ei hinnata ja selle eest tuleb üks koondhinne. Iga testi läbimise lävend on üle 50% ja see kehtib igale testile eraldi. Digitaalse e-töövihiku teste (e Moodle teste) võib lahendada piiramatu arv kordi enne tähtaega ja parim tulemus läheb arvesse. Lahendamise statistikat peab iga õpilane ise jälgima HTM Moodle keskkonnas ja probleemide korral koheselt pöörduma aineõpetaja poole („paar tundi“ enne esitamist ja hilisemaid pretensioone ei arvestata). Lohakus ja unustamine ei ole põhjendus tegemata jätmisele!

Õpilane on kohustatud jälgima ise testide sooritustulemusi ja omama ülevaadet arvestatud ja arvestamata jäänud testide kohta. HTM Moodle keskkonnas toimuvad aeg-ajalt hooldustööd, mille kohta on esilehel vastav teade. Teadetesse tuleb suhtuda tõsiselt ja mitte jätta oma tegemised hooldustööde ajaks.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse kokkuvõtliku hinde panemisel arvestatakse kontrolltööde (2 tk) ja individuaalse töö arvestuslikku keskmist hinnet (üldjuhul vastavalt kokku 3 hinnet). Kui hinne on 2,5 või 3,5 või 4,5, siis määravaks saab individuaalse töö hinde väärtus. Näiteks õpilase hinne on 3,5 ja ind. hinne on 5, siis kursuse hinne on kokku 4.

Kontrolltööde hindamise skaala: 100-90% lõpp-punktidest- hinne 5

89-75% - hinne 4

74-50% - hinne 3

49-...% - hinne 2

Olümpiaadist või muust ainealastest võistlustest osavõtmisel võib õpetaja õpilase vabastada kontrolltöö tegemisest ja hinnata tööd hindega „5“ (väga hea).

Kokku on infotehnoloogiasuunal 3 keemia kursust. Anorgaaniliste ainete kursus on teine kursus gümnaasiumis.

Kui tuleb distantsõpe täies ulatuses, siis hindamise kriteeriumid muutuvad.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Tegemata või ebaõnnestunud (mitterahuldavate) kontrolltööde vastamiseks tuleb kasutada järele vastamiseks ettenähtud aega ja korda (neljap. 6 tund). Perioodi lõpus saab kontrolltöid vastata arvestuste nädalal, selleks ettenähtud eraldi ajal.

Perioodi lõpus arvestuste nädalal (eraldi aeg) lubab õpetaja vastata ühte sellist kontrolltööd, mille hinne on 3 või 4. Kui see annab õpilasele võimaluse saada parem kursuse hinne. Hinde 3 või 4 asemele läheb päevikusse uus hinne, isegi kui see on halvem.

Kui kontrolltööst puudud või oled haige, siis järele vastamiseks on üks võimalus kogu perioodi jooksul. Esitamata/tegemata töö kohale ilmub Stuudiumis T-märk. Vastamata töö korral muutub see hindeks 1 („nõrk“). Koduste tööde esitamise statistikat saab õpilane jälgida (e-tööviku) HTM Moodle keskkonnas. Individuaalseid e-töövihiku (e Moodle) testide töid peale tähtaega uuesti esitada ja järele vastata ei saa (va ENNE esitamise tähtaega kirjalikult kokku lepitud tingimused ja kui õpilane haigestub ning ei saa esitada testi tähtajaks, siis piisab mõistliku aja jooksul kirjalikust teatest ENNE esitamise tähtaega Stuudiumis õpetajale. Teistel juhtudel testi esitamine vaidlustamisele ei kuulu!) Ind. tööde (e Moodle testide) koondhinnet parandada ja uuesti teha ei saa, sest tegemist on õppeprotsessi hindega.

Kui õpilane paneb ennast kirja järele vastamisele ja kohale ei tule, siis tuleb sellest teavitada aineõpetajat ja järele vastamise õpetajat Tiiu Lääniste: tiiu.laaniste@tammegymnaasium.ee. Kui õpilane ei teavita, siis enam uuesti sama tööd vastata ei saa! Antud tööd hinnatakse hindega 1 ("nõrk"). Järeltööle registreerimisel peab teavitama aineõpetajat suuliselt või kirjalikult Stuudiumi suhtluses.

Kui õpilane saab mitterahuldava kursuse hinde, siis arutatakse lisavõimaluse andmist õppenõukogus. Sellisel juhul saadab aineõpetaja õpilasele ja tema vanemale vastava teavituskirja Stuudiumisse. Järele vastamiseks peab õpilane esitama õppejuhile vastava sooviavalduse vastates antud teavituskirjale. Kui soov rahuldatakse, siis õpilane saab sooritada kursuse arvestustöö, mille maht on terve kursus ja seda saab sooritada uue perioodi alguses järelvastamise ajal.

Õppematerjalid:

Õppematerjalid:  Anorgaaniliste ainete õpik ja e-töövihik HTM Moodle keskkonnas.

Kui puudud, siis jälgi Stuudiumis koduseid töid ja tunnis läbitud teemat. Tunnis jagatud materjal tuleb ise leida kaasõpilastelt või otsida õpikust.

Kõik videoloengud leiad siit: https://sites.google.com/tammegymnaasium.ee/ttgkeemia/anorgaanilised-ained

Iseseisvate tööde loetelu: Võimalikeks individuaalseteks töödeks on e-töövihiku ülesanded keskkonnas HTM Moodle.

Konsultatsioon: Keemia konsultatsioonile tuleb registreerida Stuudiumis õpetaja poolt määratud aegadel, 2. perioodil toimuvad konsultatsioonid neljapäeviti kell 8.00.

Üks nädal enne kursuse lõppu konsultatsioone enam ei toimu.

 

Esialgsed kontrolltööde toimumise ajad:

Kontrolltöö nr 1: 15. jaanuaril 2024

Kontrolltöö nr 2: 21. veebruaril 2024

Arvestuste nädalasse jääb võimalus vastata kontrolltööd nr 1 või 2, kui need peaksid ebaõnnestuma ja enne pole saanud neljapäeviti vastata (järelvastamise ajal). Siis saab vastata veel ainult ühte tööd.

 

Erisused II perioodil, mis on hetkel aastaplaanis:

20.12.2023 - TTG jõulupidu, tunde ei toimu

25.-26.01.2024 - projektipäevad, tavapäraseid tunde ei toimu

1.02.2024 - õpilastel iseseisva õppimise päev (Kagu-Eesti riigigümnaasiumite õpetajatel koolituspäev)

23.02.2024 - lühendatud tundidega päev

Video sellest, kuidas me seenel käisime