Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Keemia alused

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Loodusained
Periood: 2
Aine: Keemia
Nimetus: Keemia alused
Õpetaja: Aleksandr Kirpu
Klass: 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Kohustuslik kursus 10. klassile.

Maht:

Arvestuslikult 20 70-minutilist tundi, ~18 tundi auditoorse töö maht ~2 tundi kontrolltööde tunnid.

Eesmärgid:

Keemia õpetamisega gümnaasiumis taotletakse, et lisaks valdkonnapädevuses kirjeldatud eesmärkidele õpilane:

1) tunneb huvi keemia vastu, mõistab keemia tähtsust ühiskonna arengus, tänapäeva tehnoloogias ja igapäevaelus;  

2) kasutab keemiainfo leidmiseks keemiliste elementide perioodilisustabelit, lahustuvustabelit, metallide pingerida ja teisi teabeallikaid, analüüsib saadud teavet ning hindab seda kriitiliselt;  

3) on omandanud süsteemse ülevaate keemia põhimõistetest ja keemiliste protsesside seaduspärasustest, kasutab korrektselt keemiasõnavara looduses toimuva selgitamiseks;  

4) rakendab omandatud katsetamisoskusi ainete omaduste ja looduse seaduspärasuste tundmaõppimiseks, kasutab säästlikult ja ohutult aineid nii keemialaboris kui ka igapäevaelus;  (selleks on Tamme Gümnaasiumis praktilise keemia kursus)

5) sooritab keemiasisuga arvutusi, hindab arvutustulemuste vastavust reaalsusele;

6) kasutab keemias omandatud teadmisi ja oskusi karjääri plaanides. 

Õpitulemused:

Õpilane:

1) on omandanud ettekujutuse keemia ajaloolisest arengust;

2) eristab kvalitatiivset ja kvantitatiivset analüüsi ning füüsikalisi ja keemilisi uurimismeetodeid;

3) kirjeldab elektronide paiknemist A-rühmade elementide aatomi välises elektronkihis (üksikud elektronid, elektronipaarid);

4) põhjendab A-rühmade elementide metallilisuse ja mittemetallilisuse muutumist perioodilisustabelis seoses aatomi ehituse muutumisega;  

5) määrab A-rühmade elementide maksimaalseid ja minimaalseid oksüdatsiooniastmeid ning koostab elementide tüüpühendite valemeid;

6) selgitab tüüpiliste näidete varal kovalentse, ioonilise, metallilise ja vesiniksideme olemust, hindab kovalentse sideme polaarsust;

7) seostab ainete füüsikalisi omadusi keemiliste sidemete ja molekulide vastastiktoime mõjuga;

8) mõistab, et keemilise reaktsiooni kulgemiseks on tarvis aktiivset põrget, seostab aktiveerimisenergiat keemilise reaktsiooni kiirusega;

9) uurib keemiliste reaktsioonide soojusefekte ning selgitab neid, lähtudes keemiliste sidemete tekkimisel ja lagunemisel esinevatest energiamuutustest;

10) uurib keemilise reaktsiooni kiirust mõjutavate tegurite toimet ning põhjendab nende mõju, selgitab keemiliste protsesside kiiruse muutmist argielus;

11) mõistab, et pöörduvate reaktsioonide puhul tekib vastassuunas kulgevate protsesside vahel tasakaal, uurib keemilise tasakaalu asendi nihutamise võimalusi ning toob sellekohaseid näiteid argielust ja tehnoloogiast;

12) kirjeldab lahuste teket ioonilise ja kovalentse sidemega ainetest, eristab tugevaid ja nõrku elektrolüüte ning mitteelektrolüüte, uurib ja võrdleb nende lahuste omadusi;

13) selgitab happe ja aluse mõistet protolüütilise teooria põhjal;

14) arvutab aine molaarset kontsentratsiooni lahuses;

15) uurib ioonidevahelisi reaktsioone lahustes, koostab nende reaktsioonide võrrandeid molekulaarsel ja ioonsel kujul. 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Peamised teemad kursuses

A. Keemia areng ja ajalugu

B. Aine ehitus

C. Miks ja kuidas toimuvad keemilised reaktsioonid?

D. Lahustumisprotsess, keemilised reaktsioonid lahustes

E. Iseseisvad tööd HTM Moodle keskkonnas.

Hindamine:

Kursuse jooksul toimub kirjalikku 2 kontrolltööd (arvestuslik ajaline maht umbes 60 min).

Kontrolltöö hindamise skaala: 100-90% lõpp-punktidest- hinne 5

89-75% - hinne 4

74-50% - hinne 3

49-...% - hinne 2

Kolmas hinne kujuneb individuaalsete tööde esitamisest. Individuaalseteks töödeks on kohustuslikud e-töövihiku ülesanded HTM Moodle keskkonnas. Mõjuva põhjuseta õigeaegselt esitamata töid ei arvestata! (Näiteks interneti müstiline kadumine viimasel õhtul ei ole mõjuv põhjus, sest töö esitamiseks on nädal aega või isegi rohkem.)

Kui üks individuaalsetest töödest on õigeaegselt esitamata või tegemata või sooritatud alla 50 protsendilisele tulemusele, siis see hinne langeb ühe palli võrra. Kui kaks tööd on esitamata või tegemata või alla 50%, siis kahe palli võrra jne. Kõigi tööde hindeid ei saa kohe teada, sest õpetaja peab ülesandeid käsitsi ka hindama ja panema vastavad punktid. Neid teste eraldi ei hinnata ja selle eest tuleb üks koondhinne. Iga testi läbimise lävend on üle 50% ja see kehtib igale testile eraldi. Digitaalse e-töövihiku teste (e Moodle teste) võib lahendada piiramatu arv kordi enne tähtaega ja parim tulemus läheb arvesse. Lahendamise statistikat peab iga õpilane ise jälgima HTM Moodle keskkonnas ja probleemide korral koheselt pöörduma aineõpetaja poole („paar tundi“ enne esitamist ja hilisemaid pretensioone ei arvestata). Lohakus ja unustamine ei ole põhjendus tegemata jätmisele!

Õpilane on kohustatud jälgima ise testide sooritustulemusi ja omama ülevaadet arvestatud ja arvestamata jäänud testide kohta. HTM Moodle keskkonnas toimuvad aeg-ajalt hooldustööd, mille kohta on esilehel vastav teade. Teadetesse tuleb suhtuda tõsiselt ja mitte jätta oma tegemised hooldustööde ajaks.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse kokkuvõtliku hinde panemisel arvestatakse kontrolltööde (2 tk) ja individuaalse töö arvestuslikku keskmist hinnet (üldjuhul vastavalt kokku 3 hinnet). Kui hinne on 2,5 või 3,5 või 4,5, siis määravaks saab individuaalse töö hinde väärtus. Näiteks õpilase hinne on 3,5 ja ind. hinne on 5, siis kursuse hinne on kokku 4.

Kontrolltööde hindamise skaala: 100-90% lõpp-punktidest- hinne 5

89-75% - hinne 4

74-50% - hinne 3

49-...% - hinne 2

Olümpiaadist või muust ainealastest võistlustest osavõtmisel võib õpetaja õpilase vabastada kontrolltöö tegemisest ja hinnata tööd hindega „5“ (väga hea).

Kokku on tehnoloogiasuunal 5 keemia kursust. Keemia aluste kursus on esimene kursus gümnaasiumis.

Kui tuleb distantsõpe täies ulatuses, siis hindamise kriteeriumid muutuvad.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Tegemata või ebaõnnestunud (mitterahuldavate) kontrolltööde vastamiseks tuleb kasutada järele vastamiseks ettenähtud aega ja korda (neljap. 6 tund). Perioodi lõpus saab kontrolltöid vastata arvestuste nädalal, selleks ettenähtud eraldi ajal.

Perioodi lõpus arvestuste nädalal (eraldi aeg) lubab õpetaja vastata ühte sellist kontrolltööd, mille hinne on 3 või 4. Kui see annab õpilasele võimaluse saada parem kursuse hinne. Hinde 3 või 4 asemele läheb päevikusse uus hinne, isegi kui see on halvem.

Kui kontrolltööst puudud või oled haige, siis järele vastamiseks on üks võimalus kogu perioodi jooksul. Esitamata/tegemata töö kohale ilmub Stuudiumis T-märk. Vastamata töö korral muutub see hindeks 1 („nõrk“). Koduste tööde esitamise statistikat saab õpilane jälgida (e-tööviku) HTM Moodle keskkonnas. Individuaalseid e-töövihiku (e Moodle) testide töid peale tähtaega uuesti esitada ja järele vastata ei saa (va ENNE esitamise tähtaega kirjalikult kokku lepitud tingimused ja kui õpilane haigestub ning ei saa esitada testi tähtajaks, siis piisab mõistliku aja jooksul kirjalikust teatest ENNE esitamise tähtaega Stuudiumis õpetajale. Teistel juhtudel testi esitamine vaidlustamisele ei kuulu!) Ind. tööde (e Moodle testide) koondhinnet parandada ja uuesti teha ei saa, sest tegemist on õppeprotsessi hindega.

Kui õpilane paneb ennast kirja järele vastamisele ja kohale ei tule, siis tuleb sellest teavitada aineõpetajat ja järele vastamise õpetajat Tiiu Lääniste: tiiu.laaniste@tammegymnaasium.ee. Kui õpilane ei teavita, siis enam uuesti sama tööd vastata ei saa! Antud tööd hinnatakse hindega 1 ("nõrk"). Järeltööle registreerimisel peab teavitama aineõpetajat suuliselt või kirjalikult Stuudiumi suhtluses.

Kui õpilane saab mitterahuldava kursuse hinde, siis arutatakse lisavõimaluse andmist õppenõukogus. Sellisel juhul saadab aineõpetaja õpilasele ja tema vanemale vastava teavituskirja Stuudiumisse. Järele vastamiseks peab õpilane esitama õppejuhile vastava sooviavalduse vastates antud teavituskirjale. Kui soov rahuldatakse, siis õpilane saab sooritada kursuse arvestustöö, mille maht on terve kursus ja seda saab sooritada uue perioodi alguses järelvastamise ajal.

Õppematerjalid:

Õppematerjalid:  Keemia aluste õpik ja e-töövihik HTM Moodle keskkonnas.

Kui puudud, siis jälgi Stuudiumis koduseid töid ja tunnis läbitud teemat. Tunnis jagatud materjal tuleb ise leida kaasõpilastelt või otsida õpikust.

Kõik videoloengud leiad siit: https://sites.google.com/tammegymnaasium.ee/ttgkeemia/keemia-alused

Iseseisvate tööde loetelu: Võimalikeks individuaalseteks töödeks on e-töövihiku ülesanded keskkonnas HTM Moodle.

Konsultatsioon: Keemia konsultatsioonile tuleb registreerida Stuudiumis õpetaja poolt määratud aegadel, 2. perioodil toimuvad konsultatsioonid neljapäeviti kell 8.00.

Üks nädal enne kursuse lõppu konsultatsioone enam ei toimu.

 

Esialgsed kontrolltööde toimumise ajad:

Kontrolltöö nr 1: 15. jaanuaril 2024

Kontrolltöö nr 2: 20. veebruaril 2024

Arvestuste nädalasse jääb võimalus vastata kontrolltööd nr 1 või 2, kui need peaksid ebaõnnestuma ja enne pole saanud neljapäeviti vastata (järelvastamise ajal). Siis saab vastata veel ainult ühte tööd.

 

Erisused II perioodil, mis on hetkel aastaplaanis:

20.12.2023 - TTG jõulupidu, tunde ei toimu

25.-26.01.2024 - projektipäevad, tavapäraseid tunde ei toimu

1.02.2024 - õpilastel iseseisva õppimise päev (Kagu-Eesti riigigümnaasiumite õpetajatel koolituspäev)

23.02.2024 - lühendatud tundidega päev

Video sellest, kuidas me seenel käisime