Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Saksa keel

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Saksa keel (B1)
Nimetus: Saksa keel
Õpetaja: Ingrid Urb
Klass: 10KU, 10ME, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Kursusel saavad osaleda õpilased,kes on saksa keelt õppinud teise võõrkeelena alates 6.klassist ja kes on omandanud keeletaseme A2.1-2.2

Maht:

Kursuse maht on 19 tundi x70 minutit

Eesmärgid:

Kursus on mõeldud korrektiivkursusena,et ühtlustada ja täiendada erinevatest koolidest tulnud õpilaste teadmisi põhisõnavara ja grammatika osas.Eesmärgiks on kinnistada keeletase A2.kõigis
osaoskustes.

Õpitulemused:

Õpilane saab aru lühikestest tekstidest ja oskab sealt leida spetsiifilist infot.Õpilane oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid,et kirjeldada oma perekonda,elutingimusi,teisi inimesi.Grammatikas on omandatud küll põhivara,kuid lausete koostamisel esineb ikka veel vigu.Oskab koostada õpitud sõnavara baasil lühikesi kokkuvõtteid ja lihtsat isiklikku kirja.Kuulamisel saab aru lihtsate vestluste ja teadete sisust.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Üldteemad:"Mina ja maailm":inimesed meie ümber, tervis, perekond, tehnikamaailm, liiklus, kliima ja ilmastik,argipäev ja vabaaeg ;
Keelealased teadmised;käändkonnad ja käänded,eessõnad,käskiv kõneviis,kindla kõneviisi ajavormid:olevik,lihtminevik ,täisminevik ja tegusõna põhivormid, sidesõnad(enamlevinud) Iseseisvaks tööks on sõnavara õppimine Quizleti abil, kodused tõlkeharjutused ja grammatikaharjutused.

Hindamine:

Hindamise aluseks on PGS ja gümnaasiumi riiklik õppekava.Õpitulemusi hinnatakse kursuse lõpus kokkuvõtvalt viie palli süsteemis.Eraldi hinnatakse suulisi vastuseid.Sõnavara ja keelelisi teadmisi kontrollitakse kirjalike töödega vastava teema lõpus.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse hinne kujuneb jooksvate hinnete,suuliste vastuste ja kontrolltööde (kursuse jooksul vähemalt 3)hinnete tulemusena.Hindamisel arvestatakse ka õpimotivatsiooni,õpilase individuaalset arengut ja tundides
osalemist.Suuline vastus on võrdväärne kontrolltööga.Kursuse hinne"väga hea" ja "hea"eeldab,et jooksvates hinnetes ei tohi olla ühtegi mitterahuldavat.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Järeltööd toimuvad kooli päevakavas määratud tingimustel ja korras.Võimalik on järelevastamine ka õpetajaga kokkuleppel,ka arvestuste nädalal.

Õppematerjalid:

Perioodi alguses on õpikuna  kasutusel "Saksa keele õpik edasijõudnutele" koos töövihiku harjutustega ja CD ja CD-ROM-ga.Kasutusel on ka erinevad sõnastikud,harjutusmaterjal internetist.Perioodi teises pooles võetakse kasutusele uus õppematerjal "Spektrum B1".

Video sellest, kuidas me seenel käisime