Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Inglise üldkeel IV

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise üldkeel IV
Õpetaja: Maarika Mõts
Klass: 11LO, 11TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Eelnevalt läbitud inglise üldkeele kursused I-III

Maht:

Üheksateist 70-minutilist tundi, auditoorne õppetöö ja kodused ülesanded.

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid osaoskusi (kuulamine, kirjutamine, kõnelemine, lugemine) Parandada keelekasutust edasijõudnud tasemel. Valmistada õpilasi ette iseseisvaks keelekasutuseks ja luua paremad võimalused edasiseks enesearenguks.

Õpitulemused:

Kursuse läbinu oskab ennast korrektselt väljendada kirjeldades minevikus, olevikus ja tulevikus toimuvaid (toimunud) sündmusi. Oskab kasutada passiivi ning moodustada küsi- ja tingimuslauseid, saab aru nii helisalvestistest kui ka suulisest kõnest. Sõnavara teemad: Erinevad ajastud - kuidas elati, mida tehti, võimalused ja takistused; Viikingite elu; teadus, unistused ja tegelikkus

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus arendab võrdsel määral eelpool nimetatud osaoskusi ning eeldab koduste ülesannete tegemist kinnistamaks auditooriumis õpitut.

Hindamine:

Õpilased sooritavad ivähemalt kahe õppetüki (Unit) lõpus kirjaliku kokkuvõtva testi. Õpilasi hinnatakse 5-pallisüsteemis järgmiselt: 100%-90% "5"; 89%-75% "4"; 74%-50% "3"; 49%-20% "2"; 19%-0% "1". Positiivselt sooritatud on 50% tehtud töö. Lisaks saavad õpilased hindeid "jooksvalt" - tunnitööd, jutustamine, kodused tööd, monoloogid, projektid jms, millest moodustub kursuse lõpus arvestuslik hinne. Kui õpilane on kursuse jooksul puudunud neli või enam korda, on õpetajal õigus talle määrata arvestustöö terve kursuse materjali peale.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kõik hinded on võrdse kaaluga. Kursuse positiivse hindega lõpetamiseks peavad kõik tööd olema sooritatud positiivsele hindele s.t 50% Kui hinnete keskmine jääb Stuudiumis kahe hinde vahele, on määrava tähendusega eelpool mainitud protsessihinne, kuna see koosneb 10+ märkmest/hindest.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida kokkuleppel vastutava õpetajaga või kooli poolt määratud ajal N. 6.tunni ajal

Õppematerjalid:

John and Liz Soars "New Headway Upper Intermediate" Student's Book
John and Liz Soars "New Headway Upper Intermediate" Teacher's Book
John and Liz Soars "New Headway Upper Intermediate" Class Audio CD-s John and Liz Soars

Video sellest, kuidas me seenel käisime