Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Inglise üldkeel II (Headway Upper-Intermediate 3-4)

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 3
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise üldkeel II (Headway Upper-Intermediate 3-4)
Õpetaja: Maarika Mõts
Klass: 10KU, 10ME, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Läbitud kursus inglise üldkeel I

 

Maht:

Kaheksateist 70-minutilist tundi (auditoorne õppetöö + kodused ülesanded)

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid osaoskusi (kuulamine, kirjutamine, kõnelemine, lugemine) Parandada keelekasutust B2 tasemel. Valmistada õpilasi ette iseseisvaks keelekasutuseks ja luua paremad võimalused edasiseks enesearenguks.

Õpitulemused:

Kursusel pööratakse erilist tähelepanu tulevikuaegadele Future Tenses; loendatavatele ja loendamatutele nimisõnadele Countable & uncountable nouns, modaaltegusõnadele Modals ja tingimuslausetele. Õpilane oskab moodustada eitavaid- ning küsilauseid, oskab kirjutada aruannet - Report, CVd ja kaaskirja - covering letter. Oskab end korrektselt väljendada kirjeldades minevikus, tulevikus ja olevikus toimuvaid (toimunud) sündmusi; saab aru nii helisalvestistest kui suulisest kõnest. Sõnavara teemad: ülemaailmselt tuntud firmad (Lego, Ikea), ilm, erinevad põlvkonnad, loodus ja keskkond,reisimine, maailma avastamine

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus arendab võrdsel määral kõiki eelpool mainitud osaoskusi ning eeldab koduste ülesannete tegemist kinnistamaks auditooriumis õpitut. Erilist tähelepanu pööratakse põhilistele ajavormidele nii aktiivis kui passiivis ning ebareeglipärastele tegusõnadele.

Hindamine:

Õpilased sooritavad õppetükkide  (Unit) lõpus kirjaliku kokkuvõtva testi. (vähemalt kaks testi kursuse jooksul)  Õpilasi hinnatakse 5-pallisüsteemis järgmiselt: 90%-100% "5"; 89%-75% "4"; 74%-50% "3"; 49%-20% "2"; 19%-0% "1". 

Samuti teevad õpilased rühmatööna esitluse. Selle tegemine ja esitamine on kursuse kohustuslik osa. Kui õpilane puudub kursuse jooksul neli või enam korda, on õpetajal õigus talle määrata arvestustöö terve kursuse materjali peale.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kõik hinded on võrdse kaaluga. Kursuse positiivse hindega lõpetamiseks peavad kõik tööd olema sooritatud positiivsele hindele s.t 50% ja eelpoolmainitud esitlus peab olema ette kantud.  

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida kokkuleppel õpetajaga või selleks kooli poolt võimaldatud ajal.

Õppematerjalid:

John and Liz Soars "New Headway Upper Intermediate" 5th edition Student's Book, Workbook, Teacher's Book, online materials

Õpilasel on isiklik töövihik ja ligipääs veebis olevatele harjutusmaterjalidele /EnglishHub/

Õpikud on kasutamiseks klassiruumis

Video sellest, kuidas me seenel käisime