Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Inglise üldkeel I (Headway Upper-Intermediate 1-4)

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Võõrkeeled
Periood: 2
Aine: Inglise keel (B2)
Nimetus: Inglise üldkeel I (Headway Upper-Intermediate 1-4)
Õpetaja: Maarika Mõts
Klass: 10KU, 10ME, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

 

Maht:

Kakskümmend 70-minutilist tundi, auditoorne õppetöö ja kodused ülesanded.

Eesmärgid:

Kursuse eesmärgiks on harjutada erinevaid osaoskusi (kuulamine, kirjutamine, kõnelemine, lugemine) Parandada keelekasutust B2 tasemel. Valmistada õpilasi ette iseseisvaks keelekasutuseks ja luua paremad võimalused edasiseks enesearenguks.

Õpitulemused:

Kursuse läbinu on meelde tuletanud põhikoolis õpitud ajavormid (eriline tähelepanu täisminevikule The Present Perfect, jutustavatele aegadele Past Simple & Continuous; Past Perfect Simple & Continuous), oskab moodustada eitavaid- ning küsilauseid. Teeb vahet ja oskab kirjutada ametlikku ja mitteametlikku e-kirja.  Oskab end korrektselt väljendada kirjeldades minevikus, tulevikus ja olevikus toimuvaid (toimunud) sündmusi; saab aru nii helisalvestistest kui suulisest kõnest. Sõnavara teemad: loodus ja keskkond, raamatud, (liba)uudised

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Kursus arendab võrdsel määral kõiki eelpool mainitud osaoskusi ning eeldab koduste ülesannete tegemist kinnistamaks auditooriumis õpitut.

Hindamine:

Õpilased sooritavad kolme õppetüki (Unit) lõpus kirjaliku kokkuvõtva testi. Õpilasi hinnatakse 5-pallisüsteemis järgmiselt: 90%-100% "5"; 89%-75% "4"; 74%-50% "3"; 49%-20% "2"; 19%-0% "1".  Kui õpilane puudub kursuse jooksul neli või enam korda, on õpetajal õigus talle määrata arvestustöö terve kursuse materjali peale.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kõik hinded on võrdse kaaluga. Kursuse positiivse hindega lõpetamiseks peavad kõik tööd olema sooritatud positiivsele hindele s.t 50% 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida kokkuleppel õpetajaga või selleks kooli poolt võimaldatud ajal.

Õppematerjalid:

John and Liz Soars "New Headway Upper Intermediate" 5th edition Student's Book, Workbook, Teacher's Book, online materials

Video sellest, kuidas me seenel käisime