Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Võrrandid ja võrrandisüsteemid

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Matemaatika ja infotehnoloogia
Periood: 1
Aine: Lai matemaatika
Nimetus: Võrrandid ja võrrandisüsteemid
Õpetaja: Helgi Suurmets
Klass: 10IT, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

puuduvad

Maht:

19-20 auditoorset tundi (üks tund 70 min)

Eesmärgid:

Õpilane:
suudab kasutada matemaatilist keelt;
arendab püsivust, objektiivsust, täpsust ja töökust;
väljendab oma mõtet selgelt, lühidalt ja täpselt ning formaliseerib
tavakeeles infot ning vastupidi;
väärtustab hoolsust, süstemaatilisust, järjekindlust, püsivust ja on
tolerantne kaaslaste suhtes;
hindab oma matemaatilisi teadmisi ning arvestab seda, kavandades oma
edasist tegevust;
koostab ja rakendab sobivaid matemaatilisi mudeleid;
kasutab matemaatikat õppides IKT-vahendeid;

Õpitulemused:

Kursuse lõpus õpilane:
1) selgitab võrduse, samasuse ja võrrandi, võrrandi lahendi, võrrandi- ja
võrratusesüsteemi lahendi ning lahendihulga mõistet;
2) selgitab võrrandite ning nende süsteemide lahendamisel rakendatavaid
samasusteisendusi;
3) lahendab ühe tundmatuga lineaar-, ruut-, murd- ja lihtsamaid
juurvõrrandeid ning nendeks taanduvaid võrrandeid;

4) lahendab lihtsamaid üht absoluutväärtust sisaldavaid võrrandeid;
5) lahendab võrrandisüsteeme;
6) lahendab tekstülesandeid võrrandite (võrrandisüsteemide) abil;
7) kasutab arvutialgebra programmi determinante arvutades ning
võrrandeid ja võrrandisüsteeme lahendades.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):
  • Võrdus, võrrand, samasus.
  • Võrrandite samaväärsus, samaväärsusteisendused.
  • Lineaar-, ruut-, murd- ja juurvõrrandid (kuni kaks juurt) ning nendeks taanduvad võrrandid.
  • Üht absoluutväärtust sisaldav võrrand.
  • Võrrandisüsteemid.
  • Kahe- ja kolmerealine determinant.
  • Tekstülesanded.
Hindamine:


Hindamine toimub kontrolltööde ja tööde põhjal, mille toimumise ajad lepitakse õpilastega varem kokku. Kõik kursuse jooksul toimunud tööd peavad olema tehtud

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Lõpptulemus kujuneb kursuse jooksul toimunud tööde põhjal. Kõik tööd, mis kursuse jooksul toimusid, peavad olema tehtud.Kursuse hinnet on võimalik õpilasel parandad, tõsta, kui õpilasel on selleks soovi, kuid selleks on tarvis teha arvestustöö kogu kursuse materjali peale.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Võlgnevusi on võimalik likvideerida neljapäeviti järelevastamise tunni ajal või õpetajaga individuaalselt kokkulepitud ajal.

Õppematerjalid:

Kohustuslik:
1) Kaldmäe, Kontson, Matiisen&Pais. Gümnaasiumi lai matemaatika I. Avaldised ja arvuhulgad. Võrrandid. Võrratused. Avita 2017

Soovituslik:
1) Lepmann, L. Lepmann, T. & Velsker, K. (2011). Matemaatika 10.
klassile. Koolibri.
2) Lepmann, L. Lepmann, T. & Velsker, K. (2018). Matemaatika 10.
klassile. Kitsas kursus. Koolibri.
3) Veelmaa, A. (2016). Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale I.
Maurus
4) Veelmaa, A. (2020). Valmistu matemaatika riigieksamiks 2020. Maurus
Veebipõhised materjalid:
* Allar Veelmaa õppevideod gümnaasiumile (lingid jagab õpetaja
jooksvalt Stuudiumi kaudu)
* Matemaatika riigieksami materjalid Innove kodulehelt
https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/riigieksamite-mate
rjalid

Video sellest, kuidas me seenel käisime