Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Suhtlemispsühholoogia

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Sotsiaalained
Periood: 2
Aine: Suhtlemispsühholoogia
Nimetus: Suhtlemispsühholoogia
Õpetaja: Mait Samuel
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE, 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

kuni 18 70-minutilist tundi

Eesmärgid:

Suhtlemispsühholoogia eesmärgiks on arendada õpilaste eneseanalüüsi võimet, mis aitaks kaasa rahuldust pakkuvate suhete loomisele ning edukale ametialase karjääri kujundamisele ning anda teadmisi ja oskusi, mis aitaks toime tulla erinevates suhtlussituatsioonides.

Õpitulemused:

Kursuse lõpetaja:
1. teab ja mõistab, kuidas inimesed suhtlemisprotsessis vastastikku teineteist mõjutavad ning millised on peamised seaduspärasused inimsuhetes;
2. tunneb oma iseloomulikku suhtlemise stiili ning oskab näha selle seost oma inimsuhete kvaliteediga;
3. tunneb ja oskab kasutada suhtlemisoskusi, et muuta oma suhteid ümbritsevate inimestega efektiivsemaks ja enam rahuldust pakkuvateks

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

1. Suhtlemise mõiste ja funktsioonid. Suhtlemisoskuse olulisus. Suhtlemise eeldused: suhtlemisoskused, hoiakud ja väärtused.
2. Eneseavamine suhtlemises, eneseavamise tõkked ja optimaalne tase. Suhtestiilid – sundimatu, ärev, eemalolev. Suhtestiilide mõju suhtlemisele ja suhete kvaliteedile.
3. Suhtlemisprotsess ja etapid, suhtlemisakt. Suhtlemistõkked. Suhtlemisvahendite liigid.
4. Suhtlemispartneri tajumine. Esmamulje ja tajumehhanismid. Sotsiaalne distants ja stereotüübid suhtlemisel. Sotsiaalne roll ja suhtlemine. Sotsiaalsest rollist tulenevad ootused käitumiseks. Rollikonflikt.
5. Kuulamisoskus, kuulamise tõkked. Kuulamise liigid – vaikne kuulamine, peegeldav kuulamine, empaatiline kuulamine. Kuulamistehnikad – ignoreerimine, küsimuste esitamine, soodustamine ja jätkutehnikad, ümbersõnastamine
6. Suhtlemistasandid – laps, täiskasvanu, vanem. Suhtlemise reguleerimine suhtlemistasandi valiku kaudu
7. Käitumisviisid. Erinevate käitumisviiside plussid ja miinused. Kehtestav käitumine.
3-osaline kehtestav teade.
8. Emotsioonid ja nende mõju suhtlemisele. Emotsioonide juhtimine.
9. Konfliktid, nende tüübid ja funktsioonid. Konflikti ennetamine. Konflikti analüüs ja tõhus konfliktide juhtimine

Hindamine:

Kursusel omandatu hindamiseks rakendatakse individuaalseid ning grupiga teostatavaid tunni- ja koduseid töid. Kõikide hindeliste tegevuste juhendid ja hindamiskriteeriumid on ära toodud Stuudiumis vastaval Tera kursusel

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursuse lõpphinne on mitteeristav. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Tegemata arvestuslikud õppetegevused tuleb sooritada hiljemalt kahe nädala jooksul peale „T“ või „!“ välja panemist Stuudiumis. Kontrolltöö järelvastamine toimub järelvastamise tunni ajal.

Õppematerjalid:

J. Röhner; A. Schütz Psychology of Communication
S. Rollnick; W. R. Miller Motivational Interviewing: Helping People Change
C. Voss, T. Raz Never Split the Difference
jpm

Video sellest, kuidas me seenel käisime