Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Keskkond ja tervis

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Loodusained
Periood: 1
Aine: Keskkond ja tervis
Nimetus: Keskkond ja tervis
Õpetaja: Kaupo Järviste
Klass: 10IT, 10KU, 10LO, 10ME, 10TE, 11IT, 11KU, 11LO, 11ME, 11TE
Staatus: Valikkursus
Osalejate kriteeriumid:

ei ole

Maht:

19 auditoorset tundi

Eesmärgid:

Mõtestada lahti elus- ja eluta looduskeskkonna mõju inimese tervisele ja anda orienteerumisoskused nendes keskkondades, et kaitsta oma ja teiste tervist.

Õpitulemused:

Õpilased oskavad märgata ja ära hoida tervisele ohtlikke keskkonna ilminguid
Orienteerub olmekeemia valdkonnas senisest paremini
Oskab jälgida toodetega kaasnevat infot ja tunneb vastavat terminoloogiat
– E-ained, pakendiinfo, jne
Täiendab oma teadmisi tervislikus toitumises
Tajub paremini kliimamuutusega seostuvaid probleeme.
Teadvustab mürgiste aine olemasolu õhk- ja vesikeskkonnas, oma
toidulaual.
Tajub paremini erinevate kiirguste toimemehhanisme ja oskab end neist
kaitsta.

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Keskkonna ja tervise mõiste, seos elueaga, keskkonna – ja kliima
muutused. Rohepöörde olemus ja kulgemine ning probleemid.
Mürgid meie ümber. Õhk, ja vesi meie kodus ja veekogudes.
Olmekeemia. Keskkonnamürgid. Kiirgused. Tervislik toitumine sh
transrasvad, antioksüdandid, oksüdatiivne stress .E- ained me elus,
funktsionaalsed toidud.
Ja lõpuks vaadeldakse inimest kui õkosüsteemi

Hindamine:

Kursus on arvestuslik ja tulemus kantakse ka lõputunnistusele. Arvestuse
saamiseks peab kursuslane kohal olema vähemalt 10 tundi ja tegema
arvestusliku töö.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Testi sooritamine kooli sisekorras ettenähtud aegadel

Arvestuse saamiseks peab kursuslane kohal olema vähemalt 10 tundi ja tegema arvestusliku töö.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Testi sooritamine kooli sisekorras ettenähtud aegadel

Õppematerjalid:

Õpik puudub. Õpilane teeb tunnis märkmeid või /ja otsib internetist
Õpetaja paneb läbitud teemade materjalid ka stuudiumi /tera/.

Video sellest, kuidas me seenel käisime