Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Muusika 3. kursus 12KU

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood: 1, 2
Aine: Muusika
Nimetus: Muusika 3. kursus 12KU
Õpetaja: Anneli Leima
Klass: 12KU
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

18 auditoorset tundi, 2 tundi kontserdikülastus ja arvustuse kirjutamine

Eesmärgid:

Õpilane
• väärtustab muusikat
• valdab põhiteadmisi ajastute ja maade muusikast ning kultuuride arengust
• oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ning selle üle arutleda
• osaleb muusikaelus
• rakendab ning arendab musitseerimise kaudu oma teadmisi, muusikalisi võimeid ja oskusi
• rakendab loovust muusikalises eneseväljenduses

Õpitulemused:

Õpilane oskab:
• võrrelda erinevaid perioode muusikaajaloos
• analüüsida muusikateoseid
• arvustada kontserte ja muusikalavastusi
• teha valikuid kontserdielus toimuvatest sündmustest
• rakendada oma oskusi musitseerimisel
• osaleb kooli jm. muusikaelus

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Muusikaelu Eestis 19. sajandist tänapäevani. Muusikanäited järgmiste heliloojate loomingust: K. A. Hermann, A. Kunileid, M. Härma, E. Tubin, H. Eller, G. Ernesaks, A.Kapp, V. Tormis, E. Tamberg, J. Rääts, L. Sumera, R. Kangro, A. Pärt, E.-S.Tüür, jt.
Muusikaürituse külastamine vähemalt üks kord kursuse vältel ning asjakohase arvamuse avaldamine muusikalist oskussõnavara kasutades. Juhend Teras. Töö tuleb laadida Moodle'isse vastava teema alla.
 

 

Hindamine:

Hindamise eesmärgiks on saada ülevaade õpilase individuaalsest arengust ja muusikaõpetuse eesmärkide saavutamisest. Õpitulemuste kontrollimise vormid sisaldavad suulist ja kirjalikku küsitlust, arvestuslikke töid, muusikakuulamise teste, grupitöid, kontserdi- või muusikalavastuse külastust ning arvustuse kirjutamist.

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Perioodi hinne kujuneb kontrolltööde ja arvustuse hindest. Protsessihinded on kaalukeeleks, kui perioodi hinne on kahevahel. Ühe arvestusliku puuduliku hindega on perioodihinne rahuldav, rohkem kui ühe arvestusliku puuduliku hindega ei ole võimalik rahuldavat perioodihinnet saada.
Arvustus tuleb esitada nädala jooksul pärast kontserdi kuulamist, aga mitte hiljem kui 10. jaanuaril 2024 Moodle'is vastava teema all. Arvustuse esitamisel pärast tähtaega alandatakse hinnet ühe palli võrra. 

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kontrolltöid on võimalik järele vastata kahe nädala jooksul pärast hinde päevikusse kandmist. Kuulamistöid saab järele teha hinde päevikusse kandmisele järgneva nädala konsultatsiooni ajal. 

Õppematerjalid:

Muusikaõpik gümnaasiumile III osa T. Siitan, A. Sepp
Eesti muusikalugu. Kunstmuusika A. Kaarlep
e-koolikott
Õpetaja ja õpilaste esitlused.

Video sellest, kuidas me seenel käisime