Tartu Tamme Gümnaasium

Ainepass

Ainepass

Ainepass: Kehaline kasvatus 1. kursus PALLIMÄNGUD

Õppeaasta: 2023/2024
Valdkond: Kunstiained ja kehaline kasvatus
Periood: 1, 2
Aine: Kehaline kasvatus
Nimetus: Kehaline kasvatus 1. kursus PALLIMÄNGUD
Õpetaja: Eliise Saska
Klass: 10ME, 10TE
Staatus: Kohustuslik kursus
Osalejate kriteeriumid:

Puuduvad

Maht:

21 praktilist tundi

Eesmärgid:

* Arendada õpilaste kehalisi võimeid (kiirus, jõud, vastupidavus, koordinatsioon, tasakaal)
* Õpetada spordiala terminoloogiat ja tehnilisi elemente järjest spetsiifilisemalt
* Anda õpilastele teadmised kehalise aktiivsuse vajalikkusest ja kujundada nende positiivset suhtumist tervislikku eluviisi
* Suunata õpilasi olema igapäevaselt kehaliselt aktiivne

Õpitulemused:

* Õpilane omandab spordialased tehnilised elemendid

* Õpilane oskab võrrelda ja analüüsida enda eelnevat füüsilist taset ja tulemusi

* Õpilane oskab parandada kaasõpilast ja anda nõu elemendi paremaks sooritamiseks

* Õpilane jälgib sportlikus tegevuses ohutusnõudeid ja oskab abistada sagedamini juhtuvate sporditraumade korral

*Õpilane analüüsib kursuse jooksul ühte korvpallmängu ja võrkpallimängu

 

Sisu lühikirjeldus (ka iseseisev töö):

Pallimängud:
- Võrkpall:

palling (erinevad viisid),

ülalt-altsöödu tehnika ja kasutamine harjutustes,

ründelöögi tehnika

võrkpalli reeglid ja mängutaktika


- Korvpall:

söötmine,

põrgatamine,

visketehnika, saamudelt vise

kaitse-ja ründemängu täiustamine.
 

NATO test

Hindamine:

Aktiivsushinded aktiivse osalemise eest kehalises kasvatuses. Kursus jääb arvestamata, kui puudumisi on rohkem kui 1/3 kursuse tundidest.

Pallimängude oskuste taset hinnatakse kontrolltesti soorituse põhjal - õpilane annab endale hinnangu 5- palli süsteemis lähtuvalt pallimängude tesidest ning analüüsib oma oskuste taset


Tervislikel põhjustel vabastatud õpilaste hindamisel annab õpetaja lisaülesande ( õpetaja abistamine, esseede või sporditeemaliste referaatide kirjutamine, spordikellaga liikumine ja püstitatud eesmärkide täitmine jms). Praktiliste oskuste hindamisel lähtutakse konkreetse õpilase tervislikust seisundist

Õpilastel, kes on omal spordialal Eesti tipus või kuuluvad rahvuskoondisesse ning treenivad suure mahuga, on võimalus taotleda kehalise kasvatuse tundidest vabastust. Selleks tuleb esitada kehalise kasvatuse õpetajale VÕTA taotlus ning treeneri allkirjastatud kirjutis treeningmahu, eesmärkide, tulemuste jms kohta. Kehalisest kasvatusest vabastatud õpilast hinnatakse hindega "5".

 

Lõpptulemuse kujunemine (ka kooliastme hinne):

Kursusehinne kujuneb aktiivsushinnetest, õpilase hinnangust ja analüüsist oma oskuste tasemele.
Kõik kursusel saadud hinded on võrdse kaaluga.
Õpetaja võib panna ka „jooksvaid“ hindeid või hindeid võistlustel osalemise eest.
 

Kooliastmehinne kujuneb kursusehinnete keskmisest.

Võlgnevuste likvideerimise võimalused:

Kehalise kasvatuse hindelise soorituse likvideerimiseks on aega kaks nädalat alates võlgnevuse tekkimisest, mis märgitakse Stuudiumisse T tähega ning lisakommentaarina kuupäev, mis ajani on võimalik hinnet järele vastata.
Võlgnevuse likvideerimata jätmisel läheb Stuudiumisse sisse "2", mida ei ole võimalik enam järele vastata.


Tervislikel põhjustel tekkinud võlgnevuste korral likvideeritakse need kokkuleppel õpetajaga.


Aktiivsushinnete parandamiseks on võimalik vastata järele puudutud tunde kokkuleppel õpetajaga.

Õppematerjalid:

* Ainealased raamatud ja artiklid
* Internetis saadaval olevad EOK pallimängude määrused

Video sellest, kuidas me seenel käisime